БРИЖКО В.М., Інформаційний продукт як об’єкт права власності (ст. 5-15)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.4(23).273091

УДК 1+340.1:338:002

Брижко В.М.,
доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук,
 старший науковий співробітник
 
 
Анотація. У статті узагальнюються деякі ключові напрацювання учених сфери інформаційного права стосовно легалізації власності у інформаційній сфері. Враховуючи розвиток та поширення новітніх технологій та їх конвергенції, формулюються пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства України в контексті підвищення захисту основоположних прав людини та забезпечення інтересів суспільства і держави.
Ключові слова: інформація, дані, інформаційні продукти, інформаційні ресурси, інформаційне суспільство, інформаційне законодавство.
Summary. The article summarizes key works of scientists in the area of information right related to legalization of the ownership in an information sphere. Taking into account development and expansion of the newest information technologies and their convergence, suggestions are formulated in relation to changes in the current legislation of Ukraine in the context of increasing defence of fundamental human rights and providing of society and state interests.
Keywords: information, data, information products, information resources, information society, information legislation.
Аннотация. В статье обобщаются некоторые ключевые наработки ученых сферы информационного права относительно легализации собственности в информационной сфере. Учитывая развитие и распространение новейших информационных технологий и их конвергенции, формулируются предложения относительно внесения изменений к действующему законодательству Украины в контексте повышения защиты основополагающих прав человека и обеспечения интересов общества и государства.
Ключевые слова: информация, данные, информационные продукты, информационные ресурсы, информационное общество, информационное законодательство.
 
 
       Постановка проблеми. Сучасною особливістю світового соціально-економічного стану є зростання значимості того, що вкладається у розуміння “інформації” в суспільних відносинах. Увага до цього слова сьогодні викликано у зв’язку широким застосуванням комп’ютерно-технологічних засобів збирання, обробки та поширення даних, що сприяє змінам у розвитку інформаційних відносин. Зазначені процеси визначають умови становлення інформаційного суспільства, сутність якого була визначена у 1993 році Комісією Європейського Союзу: “Інформаційне суспільство – це суспільство, в якому діяльність людей здійснюється на основі використання послуг, що надаються за допомогою інформаційних технологій і технологій зв’язку” [1]. За цих умов пріоритетними для України постають дві проблеми: імплементація приписів європейських правових стандартів в інформаційній сфері та наукові пошуки удосконалення інформаційного законодавства...
 
 

 

Видання НДІІП