БУРИЛО Ю.П., Договірне регулювання робіт і послуг в інформаційній сфері господарювання

УДК 351.810:340
 
БУРИЛО Ю.П.,
кандидат юридичних наук, доцент,
Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана
 
 
Анотація. Розглядаються види договорів на виконання (надання) робіт і послуг в інформаційному секторі економіки. Проводиться розмежування договорів як за традиційними для договірного права критеріями, так і за специфічними ознаками характерними для інформаційної сфери господарювання.
Ключові слова: інформаційна сфера, інформаційні послуги, господарський договір, класифікація, господарські інформаційні відносини
Аннотация. Рассматриваются виды договоров на выполнение (предоставление) работ и услуг в информационном секторе экономики. Проводится размежевание договоров как по традиционным для договорного права критериям, так и по специфическим признакам характерным для информационной сферы хозяйствования.
Ключевые слова: информационная сфера, информационные услуги, хозяйственный договор, классификация, хозяйственные информационные отношения.
Summary. The article deals with the kinds of contracts for the delivery of services in the information sector of the economy. Classification of contracts based on the traditional contract law criteria as well as specific features of information sphere has been carried out.
Keywords: information sphere, information services, business contract, classification, business information relation.
 
 
      Постановка проблеми. Функціонування інформаційного сектору економіки на сучасному етапі пов’язане з виконанням (наданням) значної кількості інформаційних та інформаційно-інфраструктурних робіт і послуг. Регулювання господарських інформаційних відносин щодо цих робіт і послуг будується на договірних засадах. Різноманітний характер цих відносин відображається на договірних формах, що їх опосередковують. Це обумовлює необхідність дослідження видів господарських договорів щодо виконання (надання) відповідних робіт і послуг.
       Аналіз останніх досліджень та публікацій. Попри те, що загалом договори на виконання робіт та надання послуг широко досліджувалися юридичною наукою, зокрема такими вченими як Луць В.В., Гриняк А.Б., Бервено С.М., Беляневич О.А., Романець Ю.В., Корецький А.Д. та ін., специфіка господарських договірних відносин у сфері виконання (надання) інформаційних та інформаційно-інфраструктурних робіт і послуг проаналізована лише фрагментарно.
       Метою статті є розкриття видових особливостей господарських договорів на виконання (надання) інформаційних та інформаційно-інфраструктурних робіт і послуг.
     Виклад основних положень. Загалом розмежування підрядних договорів та договорів про надання послуг ґрунтується на критерії направленості їх результату (мети). Водночас, як відзначає Луць В.В., в рамках типів договорів формується певна група (підтип) договорів, в межах яких виділяються окремі види договорів [1, с. 435], а Бервено С.М. виділяє також і підвиди договорів [2, с. 222]...