БУРИЛО Ю.П., Види господарських інформаційних правовідносин

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2013.1(7).272206

УДК 351.810:340

БУРИЛО Ю.П.,
кандидат юридичних наук, доцент, кафедра конституційного
та адміністративного права ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана”
 
Анотація. Аналізуються види та особливості господарських правовідносин в інформаційній сфері. Надається розгорнута класифікація відповідних правовідносин.
Ключові слова: інформаційна сфера, господарсько-правове регулювання, господарські інформаційні правовідносини, види правовідносин.
Аннотация. Анализируются виды хозяйственных правоотношений в информационной сфере. Дается развернутая классификация соответствующих правоотношений.
Ключевые слова: информационная сфера, хозяйственно-правовое регулирование, хозяйственные информационные правоотношения, виды правоотношений.
Summary. Types and special features of business legal relations in the information sphere are analyzed. An extensive classification of these relations is provided.
Keywords: information sphere, commercial legal regulation, commercial information legal relations, types of legal relations. 
 
       Постановка проблеми. Стрімке поширення інформаційно-комунікаційних технологій в останні десятиліття, перетворення інформації на економічний ресурс, включення інформаційної продукції та інформаційних послуг у господарський оборот обумовили комерціалізацію інформаційної сфери. Внаслідок цього в структурі економіки з’явився інформаційний сектор – найдинамічніша частина економічної системи більшості країн світу та світової економіки в цілому. Значна частина суспільних відносин, що виникають в інформаційній сфері господарювання, підлягають правовому регулюванню, набуваючи таким чином форми господарських інформаційних правовідносин. Ці правовідносини є досить різноманітними і багатогранними, що викликає необхідність наукового дослідження їх видів, адже їх особливості мають враховуватися не тільки юридичною наукою, а й практикою законотворчої та правозастосовної діяльності.
         Загалом види правовідносин широко висвітлені в літературі з питань теорії держави і права такими вченими-юристами, як С.С. Алексєєв [1, c. 102-112], В.В. Лазарєв [2, c. 182-184], О.Ф. Скакун [3, c. 397-400], Н.І. Матузов, А.В. Малько [4, c. 477-478], А.Ф. Вишневський [5, c. 444-446] та ін. Види та особливості господарських правовідносин розкриті в працях В.В. Лаптєва [6, c. 101-115], В.С. Мартемьянова [7, c. 34-53], В.В. Поєдинок [8, c. 17-26], І.М. Кравець [9, c. 63-68], О.П. Віхрова [10, с. 141‑149] та ін. Оскільки йдеться про інформаційну сферу господарювання, актуальним є також розмежування видів інформаційних правовідносин, розроблене такими науковцями, як О.В. Кохановська [11, c. 145‑169], В.А. Копилов [12, c. 168-176], А.І. Марущак [13, c. 89-116], Є.В. Петров [14, c. 11], Д.В. Огородов [15, c. 72-79]. Разом з тим, юридичною наукою поки що не досліджена видова специфіка господарських інформаційних правовідносин.
          Метою статті є визначення видів господарських правовідносин в інформаційній сфері…
 

 

Видання НДІІП