БУСОЛ О.Ю., Потенційна небезпека штучного інтелекту

УДК 004.8
БУСОЛ О.Ю.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
 
 
Анотація. У статті розглядаються думки відомих вчених зі світовим ім’ям та інших вчених у галузі філософії, кібернетики, футурології, космології, фізики щодо небезпеки створення штучного інтелекту для людства у майбутньому. Акцентовано увагу на відсутності нових підходів до створення системи контролю, насамперед етичного характеру, над штучним інтелектом.
Ключові слова: штучний інтелект, небезпека для людства, система контролю, IT-технології.
Аннотация. В статье рассматриваются мнения известных учёных с мировым именем и других учёных в области философии, кибернетики, футурологии, космологии, физики про опасность создания искусственного интеллекта для человечества в будущем. Акцентировано внимание на отсутствии новых подходов к созданию системы контроля, прежде всего этического характера, над искусственным интеллектом.
Ключевые слова: искусственный интеллект, опасность для человечества, система контроля, IT-технологии.
Summary. In the article opinions of famous scientists with world names and the other scientists in the field of philosophy, cybernetics, futurology, cosmology, physics about danger of creation of artificial intelligence for mankind in future are considered. Lack of new approaches to creation of the monitoring system, first of all, of ethical character, over artificial intelligence is accented.
Keywords: аrtificial intelligence, danger for mankind, monitoring system, IT technologies.
 
 
       Постановка проблеми. Місце і роль інформаційних ресурсів у сучасному світі, теоретичні та методичні проблеми розвитку національного інформаційного простору, питання захисту інформаційного суверенітету України в умовах посилення глобальних впливів досліджували О.С. Онищенко, В.І. Попик, В.М. Горовий. Окремі аспекти сутності інформаційної картини світу з точки зору сучасного стану й перспектив технологічного розвитку суспільства аналізували О.Г. Данильян і О.П. Дзьобань. Проблеми саме небезпеки штучного інтелекту порушували у своїх працях зарубіжні вчені: С. Хокінг, А. Н’юел, Г. Саймон, М. Мінський, Д. Маккарті, Е. Маск, Е. Мак Нік Бостром, Т. Прескотт, Х. Прайс, Д. Клан, К. Олав Елесфен, Ж.-Батист Муре та інші.
        Штучний інтелект і можливі наслідки його виходу з-під контролю людини сьогодні є однією з найактуальніших тем сучасної філософії та інших наук. У зв’язку з заявою фізика-теоретика, космолога Стівена Хокінга про небезпеку створення штучного інтелекту для людства, дискусії щодо цієї проблеми активізувалися останнім часом. Деякі вчені занепокоєні тим, що в результаті розвитку технологій виникнуть нові ризики, які поставлять під загрозу існування людського виду у цілому. Серед таких небезпек виокремлюють штучний інтелект, біотехнології і нанотехнології.
       Метою статті є визначення існуючих підходів вчених до наслідків створення штучного інтелекту та проблем його потенційної небезпеки.
 
 

 

Видання НДІІП