ЧЕРНЕНКО О.А., Способи збереження розміру державної частки в державних корпоративних підприємствах

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.2(11).272546

УДК 346.24

Черненко О.А.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
НДІ приватного права і підприємництва
імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України
 
 
Анотація. У статті розглянуто проблему розмивання розміру державної частки в державних корпоративних підприємствах при проведенні додаткової емісії акцій.
Ключові слова: державні корпоративні підприємства, акції, емісія, акціонерні товариства.
Аннотация. В статье рассмотрена проблема размывания размера государственной доли в государственных корпоративных предприятиях при проведении дополнительной эмиссии акций.
Ключевые слова: государственные корпоративные предприятия, акции, эмиссия, акционерные общества.
Summary. Thе article deals with the problem of erosion of the size of the state share of state corporate enterprises during the additional issue of shares.
Keywords: state corporate enterprises, shares, emission, joint stock companies.
 
 
        Державним корпоративним підприємствам, контрольний пакет акцій (часток) яких належить державі, властиві проблеми, аналогічні підприємствам зі 100 % державною участю. Разом із тим ці підприємства стикаються зі специфічними проблемами, серед яких і проблема розмивання державної частки внаслідок проведення додаткової емісії акцій. Така проблема стосуються передусім державних корпоративних підприємств в організаційно-правовій формі акціонерного товариства, яка водночас є їх найпоширенішою організа­ційно-правовою формою в Україні і зумовлена акціонерною природою капіталу.
        Аспекти, пов’язані з державними корпоративними підприєм­ствами, досліджувалися у працях таких учених, як Л. Винар, О. Вінник, О. Кібенко, Д. Погрібний та ін.
Запропонована публікація присвячена дослідженню проблеми розми­вання державної частки в державних акціонерних товариствах унаслідок проведення додаткової емісії акцій.
        Мета статті полягає в тому, щоб на основі аналізу чинного законодавства України розробити способи збереження розміру державної частки в державних корпоративних підприємствах при проведенні додаткової емісії акцій.
Закон від 27 квітня 2007 р. № 997-V вніс низку змін до Закону України «Про господарські товариства», які унеможливили зловживання механізмом додат­кової емісії, що широко мали місце в минулому. Так, було встановлено, що акціонерне товариство може збільшувати статутний капітал тільки за рішенням загальних зборів (до внесення змін ст. 38 зазначеного Закону надавала можли­вість збільшувати статутний капітал не більш як на третину за рішенням правління – це було використано зокрема при проведенні 2001 року додаткової емісії акцій ВАТ «Запоріжсталь», унаслідок якої державна частка у статутному капіталі ВАТ скоротилася з блокуючого пакета в розмірі 25 % + 1 акція до 18,7 %) [1]…
 

 

Видання НДІІП