ДАНИЛОВА І.О., Правові аспекти спадкування за законом нерухомого майна нерезидентами (стор. 158-166)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.2(17).272934

УДК 347.65/.68:342.513

ДАНИЛОВА І.О.,
старший викладач кафедри “Цивільного та трудового права”
Одеського національного морського університету
 
 
Анотація. Визначення етапів оформлення спадщини нерезидентами згідно законодавства України та основних помилок, які можуть виникнути в момент її оформлення.
Ключові слова: спадкування, нерезиденти, реєстраційна справа.
Аннотация. Определение этапов оформления наследства нерезидентами согласно законодательства Украины и основных ошибок, которые могут возникнуть при его оформлении.
Ключевые слова: наследование, нерезиденты, регистрационное дело.
Summary. Definition of stages of registration of inheritance by non-residents in obedience to the legislation of Ukraine and basic errors which can arise at such registration.
Keywords: inheritance, non-residents, registration case.
 
 
           Постановка проблеми. З кожним роком все більше громадян України від’їздять за кордон з метою одруження, працевлаштування та постійного проживання. Деякі громадяни України змінюють громадянство, а деякі мають два чи навіть три громадянства. Такі громадяни можуть змінити статус з резидента на нерезидента. Більшість з них не повертається в Україну, однак нерухоме майно залишається на її території, відповідно обрана тема є актуальною.
        Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми спадкування за законом в Україні досліджувалися, зокрема, в роботах О. Печерного [1], Є. Фурас [2], В. Любінецької [3], А. Савченко [4].
        О. Печений визначив методологічні недоліки книги VI Цивільного кодексу України (далі – ЦК України)  та запропонував допрацювати положення про спадкування окремих об’єктів цивільних прав [1]. В роботі Є. Фурса [2] сформульовані теоретичні основи інституту спадкування з іноземним елементом та визначено поняття “спадкування з іноземним елементом”, під яким розуміється комплекс правовідносин з іноземним елементом, які виникають у разі переходу прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця) до інших осіб (спадкоємців) та у результаті такого переходу у останніх виникає комплекс прав та обов’язків у межах отриманої спадщини, які регламентуються як міжнародним, так і національним (іноземним) законодавством. В.Р. Любінецька розглянула питання щодо особливостей правового регулювання спадкування за кордоном [3]. В праці А. Савченко [4] надано дослідження спадкування нерухомості іноземців в Україні, але внесені зміни до нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини у цій сфері.
    Однак, вчені не досліджували наступні питання: спадкування за законом нерезидентами нерухомого майна, перелік документів, що необхідний для оформлення спадкового майна, помилки при спадкуванні, основні етапи оформлення спадщини за законом нерезидентами згідно чинного законодавства Україні. При цьому, на наш погляд, складність в оформленні спадщини виникає у зв’язку з тим, що задіяна велика кількість установ, підприємств та служб, і як наслідок, виникає велика кількість помилок...
 

 

Видання НДІІП