ДАНИЛОВА І.О., Трудова книжка як основний документ про трудову діяльність (стор. 92-97)

УДК 340
Данилова І.О.,
старший викладач кафедри “Цивільного та трудового права”
Одеського національного морського університету
 
 
Анотація. В статті досліджена трудова книжка, як основний документ про трудову діяльність. Відображена проблема скасування трудових книжок. Висвітлена інформація щодо індивідуальних відомостей форм ОК-5 та ОК-7. Досліджено можливості використання порталу Пенсійного фонду з метою отримання інформації щодо страхового стажу.
Ключові слова: трудова книжка, стаж, портал Пенсійного фонду України.
Аннотация. В статье исследована трудовая книжка, как основной документ о трудовой деятельности. Отображена проблема отмены трудовых книжек. Освещена информация относительно индивидуальных ведомостей форм ОК-5 и ОК-7. Исследованы возможности использования портала Пенсионного фонда с целью получения информации о страховом стаже.
Ключевые слова: трудовая книжка, стаж, портал Пенсионного фонда Украины.
Summary. The article considers work book as a basic document of employment. The issue of work book cancellation is revealed. The article deals with information on the personal information in OK-5 and OK-7 forms. Possibilities of the use of the Pension Fund of Ukraine portal to obtain information on the insurance experience are explored.
 
 
       Постановка проблеми. Останнім часом Кабінет Міністрів України прагне підтримати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України щодо скасування трудових книжок. Однак, це може призвести до порушення прав пенсіонерів та застрахованих осіб, у зв’язку з тим, що персоніфікований облік ведеться лише з 2000 року і не буде документу, що підтвердить страховий стаж. Відповідно може збільшитись кількість спорів у суді щодо підтвердження страхового стажу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У праці [1] досліджується законодавство України у сфері укладення трудового договору з окремими категоріями працівників, визначені особливості трудового договору. О.М. Заєць та Д.Г. Кригіна здійснили комплексний аналіз правової природи страхового стажу в трудових правовідносинах у галузі соціального забезпечення. Надано визначення поняття “страховий стаж” та порядок обчислення страхового стажу в умовах реформування пенсійної системи. Також були визначені основні тенденції впливу пенсійного реформування на місце та роль страхового стажу у трудових правовідносинах у праві соціального забезпечення [2]. В роботі [3] надано аналіз проблеми збереження трудових правовідносин при зміні в організації виробництва, зокрема, реорганізації підприємства в умовах реформування трудового законодавства та прийняття Трудового кодексу України. Однак, жодний з авторів не дослідив проблему скасування трудових книжок на території України.
        Метою статті є оцінка застосування трудової книжки, як основного документу про трудову діяльність.
       Виклад основного матеріалу. Суспільство завжди було зацікавлене в тому, щоб знати якість трудових ресурсів і рівень їх використання. Одним із засобів такого обліку і контролю й стали трудові книжки та особові картки, спочатку як їх нинішні прототипи, а згодом й такі, які функціонують нині...
 

 

Видання НДІІП