ДАНИЛЬЯН О.Г., ДЗЬОБАНЬ О.П., Інформаційна картина світу в контексті перспектив сучасної науки й культури

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2013.1(7).272200

УДК 1:316.4

Данильян О.Г.,
 
 
Дзьобань О.П.,
доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії 
Національного університету “Юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого”
доктор філософських наук, професор, головний науковий
співробітник НДІІП НАПрН України
 
Анотація. Проаналізовані окремі аспекти сутності інформаційної картини світу з точки зору сучасного стану й перспектив технологічного розвитку суспільства.
Ключові слова: інформація, картина світу, інформатизація, наука, інформаційна культура.
Аннотация. Проанализированы отдельные аспекты сущности информационной картины мира с точки зрения современного состояния и перспектив технологического развития общества.
Ключевые слова: информация, картина мира, информатизация, наука, информационная культура.
Summary. The separate aspects of essence of informative picture of world are analyzed from point of the modern state and prospects of technological development of society.
Keywords: information, world picture, informatization, science, informative culture.
 
        Постановка проблеми. В рамках сучасної культури наука зазнає трансформацій, змінюється і наукова картина світу, а також її норми й ідеали. Отже, нові конструктиви, що оформляються сьогодні наукою, будуть сприйняті культурою у вигляді нових продуктів наукової й технологічної діяльності. Сучасна наукова картина світу має низку характерних внутрішніх особливостей. По-перше, зростає не тільки число міждисциплінарних і наддисциплінарних напрямів у науці, а наукові дослідження частіше організовуються як проблемно орієнтовані. По-друге, деякі зрізи науки стикаються з проблемою нагромадження теоретичних побудов через труднощі перевірки їх експериментальним шляхом. По-третє, сучасна наука має могутній обчислювальний інструмент – комп’ютер. У свою чергу, інформаційна культура формулює свої граничні умови існування сучасної науки. Так, стан справ у культурі сучасного суспільства характеризується тим, що зростає кількість символічно згорнутих образів, використовуваних у комунікаціях. Мовні засоби конструюються безпосередньо під завдання, що виникають у різних видах діяльності. Самі предмети науки змінюються під впливом зміни наявної практики й комунікації.
        Аналіз наукових джерел і публікацій свідчить про те, що, незважаючи на очевидність необхідності опрацювання проблеми сучасної картини світу з якомога ширшим урахуванням інформаційної царини, вказана проблема ще не отримала належного висвітлення у філософській літературі…
 

 

Видання НДІІП