ДАНИЛЬЯН О.Г., ДЗЬОБАНЬ О.П., Віртуальна реальність і кіберпростір як атрибути сучасного суспільства (ст. 9-21)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.4(35).221212

УДК 316 (477)

Данильян О.Г.,
 
Дзьобань О.П.,
доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник НДІ інформатики і права НАПрН України.
 
 
Анотація. У статті зроблена спроба осмислення кіберпростору у його діалектичному взаємозв’язку з віртуальною реальністю. Показано, що постійно мінливий кіберпростір є результатом процесу віртуалізації. Поставлене питання про просторово-часові характеристики віртуальної реальності і шляхи їх онтологічного обґрунтування. Виділені основні просторово-часові властивості віртуальної реальності, створеної кіберпростором. Обґрунтовується, що віртуальна реальність, сформована новими інформаційними технологіями, сприяла створенню мережевого суспільства, а існування кіберпростору є його основою, яка впливає на всі сфери суспільного життя.
Ключові слова: віртуальна реальність, кіберпростір, інформаційні процеси, Інтернет-простір, комп’ютерні технології.
Summary. The article attempts to comprehend cyberspace in its dialectical relationship with virtual reality. It is shown that ever-changing cyberspace is the result of the virtualization process. The question of space-time characteristics of virtual reality and ways of their ontological substantiation is raised. The main spatio-temporal properties of virtual reality created by cyberspace are highlighted. It is substantiated that virtual reality, formed by new information technologies, contributed to the creation of a network society, and the existence of cyberspace is its basis, which affects all spheres of public life.
Keywords: virtual reality, cyberspace, information processes, Internet space, computer technologies.
Аннотация. В статье предпринята попытка осмысления киберпространства в его диалектической взаимосвязи с виртуальной реальностью. Показано, что постоянно меняющееся киберпространство является результатом процесса виртуализации. Поставлен вопрос о пространственно-временных характеристиках виртуальной реальности и путях их онтологического обоснования. Выделены основные пространственно-временные свойства виртуальной реальности, созданной киберпространством. Обосновывается, что виртуальная реальность, сформированная новыми информационными технологиями, способствовала созданию сетевого общества, а существование киберпространства является его основой, влияющей на все сферы общественной жизни.
Ключевые слова: виртуальная реальность, киберпространство, информационные процессы, Интернет-пространство, компьютерные технологии.
 
 
      Постановка проблеми. У життя сучасної людини активно впроваджуються інформаційно-комунікативні технології, які не мають аналогів у минулому. Їх розвиток спровокував введення у науковий дискурс понять “віртуальна реальність”, “кіберпростір”, “мережеве суспільство”...