ДЕМ’ЯНЧУК Ю.В., Концепція адміністративної процесуальної правосуб’єктності

УДК 342.95:342.841

Дем’янчук Ю.В.,
кандидат юридичних наук
 
Анотація. У статті проаналізовано ряд наукових підходів до визначення змісту поняття “адміністративна процесуальна правосуб’єктність”, досліджено його правову природу, надано його авторське формулювання.
Ключові слова: адміністративна процесуальна правосуб’єктність, адміністративна юстиція, процесуальне законодавство, правоздатність, дієздатність, деліктоздатність.
Аннотация. В статье проанализирован ряд научных подходов к определению содержания понятия административная процессуальная правосубъектность, исследована его правовая природа, предоставлено его авторская формулировка.
Ключевые слова: административная процессуальная правосубъектность, административная юстиция, процессуальное законодательство, правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.
Summary. This paper examines a number of scientific approaches to the definition of what constitutes the administrative procedural legal capacity” concept, investigates its legal nature, gives its author’s wording.
Keywords: administrative procedural legal capacity, administrative justice, procedural law, legal capacity, capacity, delictual dispositive capacity.
 
      Постановка проблеми. Кодекс адміністративного судочинства України (далі – КАСУ), який увібрав чимало передових та прогресивних ідей, відображає сучасні уявлення про адміністративну юстицію і ґрунтується як на вітчизняному, так і на європейському досвіді. Проте реалізація деяких його положень, зміст окремих норм викликають численні питання як у практичних працівників, так і в науковців. Адже становлення адміністративно-процесуальної науки, впровадження різного роду реформ у сфері процесуального законодавства можливі лише за умов наукового переосмислення багатьох теоретичних концепцій та законодавчих конструкцій. У цьому аспекті поглибленого дослідження потребують питання щодо встановлення адміністративної процесуальної правосуб’єктності суб’єктів спірних адміністративно-правових відносин.
        Проблемним питанням адміністративної процесуальної правосуб’єктності органів та осіб, які беруть участь в адміністративному судочинстві, присвячені численні наукові публікації, матеріали науково-практичних конференцій тощо. Основні дослідження в даному напрямку належать таким вітчизняним ученим, як В.І. Шишкін, Н.В. Александрова, І.О. Хар, В.К. Матвійчук, Р.О. Куйбіда, А.Т. Комоюк, А.О. Селіванов, І.Б. Коліушко, О.В. Кузьменко тощо. Проте, напрацьовані положення потребують подальшого розвитку, оскільки як у теорії права, так і в окремих юридичних науках не існує єдності в поглядах щодо змісту терміна “правосуб’єктність”…

 
 

 

Видання НДІІП