ДИМИТРОВ М.Ф., Правова культура в механізмі адміністративно-правового регулювання благодійної діяльності

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.2(11).272496

УДК 347.96

Димитров М.Ф.,
кандидат філософський наук, доцент,
здобувач наукового ступеня доктор юридичних наук
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
 
 
Анотація. У статті сформульовано, що правова культура в механізмі адміністративного регулювання благодійності – це система правових засобів, які відображають рівень досягнутих суспільством основоположних цінностей, на яких базується діяльність суб’єктів публічної адміністрації щодо контролю за передачею у власність бенефіціарів коштів і майна, безоплатного надання послуг і виконання робіт, публічного збору благодійних пожертв, управління благодійними ендавментами, виконання заповітів і спадкових договорів, проведення благодійних аукціонів тощо з метою підтримки бідних безробітних, сиріт, інвалідів, людей похилого віку й інших подібних категорій громадян.
Ключові слова: адміністративне регулювання, бенефіціар, благодійність, механізм, правова культура, публічна адміністрація.
Аннотация. В статье сформировано, что правовая культура в механизме административного регулирования благотворительности – это система правовых средств, отражающих уровень достигнутых обществом основополагающих ценностей, на который базируется деятельность субъектов публичной администрации по контролю за передачей в собственность бенефициаров средств и имущества, безвозмездного оказания услуг и выполнения работ, публичного сбора благотворительных пожертвований, выполнение заветов и наследственных договоров, проведение благотворительных аукционов и т.д. с целью поддержки бедных безработных, сирот, инвалидов, пожилых людей и других подобных категорий граждан.
Ключевые слова: административное регулирование, бенефициар, благотворитель­ность, механизм, правовая культура, публичная администрация.
Summary. The article formed that legal culture in the mechanism of administrative regulation charity it system of legal remedies that reflect the level achieved fundamental values of society based on the activities of public administration. In order to control the transfer of ownership of the beneficiaries of funds and property, uncompensated services and works, public gathering donations, charitable endowment management, execution of wills and inheritance contracts, charity auctions, etc., to support the unemployed poor, orphans, disabled people elderly and other similar categories.
Key words: administrative regulation, beneficiary, charity, legal culture, mechanism, public administration.
 
 
        Об’єктивне вивчення і висвітлення витоків, сутності видів і форм доброчинної діяльності та соціальної підтримки в Україні дає багатий матеріал для критичного осмислення і використання в нинішніх непростих умовах, коли полярними стали не лише погляди, але й матеріальний стан різних прошарків населення, коли такі соціальні патології, як жебрацтво, безпритульність та інші, викликані безробіттям, міграційними процесами, соціальним напруженням у суспільстві, збільшують коло осіб, які потребують соціального піклування…
 

 

Видання НДІІП