ДМИТРУК І.М., До питання теоретичної визначеності правового регулювання відносин у сфері інформаційної безпеки

УДК 34.096
 
Дмитрук І.М.,
кандидат юридичних наук, ст. викладач кафедри правознавства,
Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського
 
 
Анотація. У статті характеризуються нормативно-правові акти, які прямо або опосередковано регулюють відносини у сфері інформаційної безпеки держави. Проводиться аналіз проблем, які існують у сфері державної інформаційної політики. Надаються рекомендації для доопрацювання національного законодавства в цій галузі.
Ключові слова: інформація, інформаційні відносини, інформаційна безпека, державна інформаційна політика, правове регулювання інформаційної безпеки.
Аннотация. В статье характеризуются нормативно-правовые акты, которые прямо или опосредованно регулируют отношения в сфере информационной безопасности государства. Проводится анализ проблем, которые существуют в сфере государственной информационной политики. Предоставляются рекомендации для доработки национального законодательства в этой отрасли.
Ключевые слова: информация, информационные отношения, информационная безопасность, государственная информационная политика, правовое регулирование информационной безопасности.
Summary. Normatively-legal acts regulating  the relations in the field of information safety of the state, both directly and indirectly, are characterized in the article. The analysis of problems which exist in the field of state information policy is conducted. Recommendations for the revision of national legislation in this industry are given.
Keywords: information, information relations, information safety, state information policy, legal adjusting of information safety.
 
 
          Постановка проблеми. Політика держави в сфері захисту інформації реалізується в багатьох напрямках, які є рівноцінними між собою. Особливе місце тут відводиться інформаційній безпеці. Система державних органів, що відповідають за надійність національного інформаційного простору, своїми визначеними та глибоко продуманими діями забезпечує виконання інформаційної політики, як сукупності напрямів діяльності держави в інформаційній сфері.
        Проте на сучасному етапі її розвитку залишаються актуальними напрацювання цілісної концепції правового регулювання національного інформаційного простору та вироблення конструктивних підходів у реалізації правових захисних механізмів по відношенню до цього об’єкту. Така постановка завдання передбачає загальносистемне вирішення проблеми. Через це суб’єкти законодавчої ініціативи вносять свої попередньо вироблені, з урахуванням практичної діяльності, пропозиції та намагаються врегулювати окремі напрямки розвитку національного інформаційного простору.
      Зокрема, Міністерство інформаційної політики України, спеціальний орган, основними завданнями якого є забезпечення інформаційного суверенітету з питань поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами, а також забезпечення функціонування державних інформаційних ресурсів, забезпечення реформ ЗМІ щодо поширення суспільно важливої інформації, веде активну роботу по напрацюванню норм, що в своїй сукупності сформують цілісну Концепцію інформаційної безпеки держави.
 
 

 

Видання НДІІП