До відома читачів: Перелік результатів роботи та видань НДЦПІ НАПрН України (за 2002 – 2010 рр.) (стор. 91)

 
Ш а н о в н і  ч и т а ч і !
 
Науково-дослідний центр правової інформатики з правами науково-дослідного     інституту Національної академії правових наук України (НДЦПІ НАПрН України) разом з Апаратом Верховної Ради України, правоохоронними та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування здійснює планові науково-дослідні роботи та розробки з проблем розбудови е-парламенту та е-уряду, системної інформатизації законотворчої діяльності, державно-правових та міжнародно-правових проблем розбудови інформаційного суспільства, а також інтеграції України у світовий інформаційний простір.
Результати досліджень будуть корисними для розвитку інформаційного законодавства, діяльності інших науково-дослідних установ, для студентів, аспірантів юридичних та інших навчальних закладів, а також при розробці рекомендацій щодо боротьби з комп’ютерними правопорушеннями в умовах просування країни до інформаційного суспільства.
 
Перелік основних результатів науково-дослідної роботи та видань
НДЦПІ НАПрН України (за 2002 – 2010 рр.)
 
з/п
Назва, автор (колектив авторів),
видання
Проблематика
дослідження
Тип
видання
Видання 2002 – 2003 років
1
Інформатизація, право, управління: організаційно-правові питання / Р. Калюжний, М. Швець, В. Гавловський, М. Гуцалюк, В. Цимбалюк та ін.; за ред.     М. Швеця, О. Крупчана. – К. : АПрН України, 2002.
Про інтегровану
систему інформаційно-аналітичного
забезпечення
Монографія, 191 с.
2
Комп’ютерна злочинність / В.Гавловський Б.Романюк, В.Цимбалюк, та ін. – К. : АТІКА, 2002.
Щодо питань
інформаційної безпеки
Посібник,
240 с.
3
Інформаційне суспільство. Дефініції
/ В. Брижко, В. Цимбалюк та ін.; за ред. М. Швеця та Р. Калюжного. – К. : “Інтеграл”, 2002.
Щодо термінів та
понять в
інформаційній сфері
Словник,
220 с.
4
Правова інформатика / М. Швець, В. Брижко,      Р. Калюжний, Л. Задорожня та ін.; за ред.
М. Швеця та Р. Калюжного. – К. : ІВА, 2003.
Про інформатизацію правоохоронної
діяльності
Монографія, 168 с.
5
 
Вступ до інформаційної культури та
інформаційного права / В. Цимбалюк, В. Брижко, Р. Калюжний, М. Швець та ін. – К. : ІВА, 2003.
Щодо теорії
інформаційної
культури
Монографія, 240 с.
 
6
Правовий механізм захисту персональних
даних / В. Брижко; за ред. М. Швеця та
Р. Калюжного. – К. : Парлам. вид-во, 2003.
Про упорядкування відносин у сфері
персональних даних
Монографія, 124 с.
7
Інформаційно-пошукова система “Законодавство”:посібник. – К. : НДЦПІ АПрН України, 2003.
База даних на CD-ROM,
103 с.
8
Інформаційно-пошукова система “Термінологія законодавства”:посібник. – К. : НДЦПІ АПрН України, 2003.
База даних на CD-ROM,
25 с.
 
9
Інформаційно-пошукова система “Дисертаційні дослідження”. – К. : НДЦПІ АПрН України, 2003.
База даних на CD.
10
Автоматизоване робоче місце “Кримінолога-аналітика”. – К. : НДЦПІ АПрН України, 2003.
База даних на CD.
Видання 2004 року
11
 Системна інформатизація законотворчої та правоохоронної діяльності; за ред. В. Дурдинця та       В. Зайчука. – К. : Парлам. вид-во, 2004.
Про запровадження інформаційних
систем і технологій
Монографія,
520 с.
12
Тезаурус EUROVOC: автоматизована інформаційно-аналітична система порівняння законодавства України із законодавством держав ЄС; за ред. академіка НАН України В. Тація та академіка АПН України В. Зайчука. – К. : Парлам. вид-во, 2004.
Українська версія
тезауруса Європей­ського парламенту, що визнаний міжнародним
стандартом
Посібник,
383 с.
13
Системна інформатизація виборчих і
референдумних процесів в Україні / В. Фурашев,     М. Коваль, С. Маглюй. – К. : Парлам. вид-во, 2004.
Про запровадження інформаційних
систем і технологій
Монографія,
608 с.
Видання 2005 року
14
Правова інформатика / М. Швець, В. Брижко,     Л. Задорожня, Ю. Клімашевська, В. Фурашев,        В. Хахановський, В. Цимбалюк та ін. – К. : Парлам. вид-во, 2005. – (У 2-х т.; т. 1).
Про інформатизацію законотворчої та
правоохоронної
діяльності
Підручник,
416 с.
15
Електронне інформаційне суспільство України:    погляд у сьогодення і майбутнє / В. Фурашев, Д. Ланде, О. Григор’єв, О. Фурашев. – К. : “Інжиніринг” 2005.
Про питання побудови
інформаційного
суспільства.
Монографія,
164 с.
16
Системна інформатизація законотворчої та правоохоронної діяльності / [кер. авт. кол. М. Швець]; за ред. В. Дурдинця, В. Зайчука, В. Тація. – К. :   “Навчальна книга”, 2005.
Про впровадження   інформаційних
систем і технологій
Монографія,
 639 с.
17
Питання вдосконалення законодавства України у сфері інформації та інформатизації / Л. Задорожня, М. Коваль, В. Брижко; за ред. М. Швеця. – К. : “Футарі-Прінт”, 2005.
Щодо аналізу та
адаптації законо­давства України із
законодавством ЄС
Додаток до
журналу
“Правова
інформатика”
18
Комплексне порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України законодавству Європейського Союзу у сфері захисту персональних даних /В. Брижко, В. Цимбалюк,        М. Гуцалюк, Б. Раціборинський, М. Швець. – К. : НДЦПІ АПрН України, 2005.
Про концептуальні, правові, організаційні підходи та механізми створення системи
захисту персональних даних в Україні
Звіт про
НДР НДЦПІ АПрН
України,
509 с.
19
Інформаційне право та правова інформатика у сфері захисту персональних даних / В. Брижко,   М. Гуцалюк, В. Цимбалюк, М. Швець. – К. : НДЦПІ АПрН України, 2005.
Про захист
персональних
даних у європейських країнах та в Україні
Монографія,
451 с.
Видання 2006 року
20
Бібліотека баз даних і знань у галузі держави
і права. – К. : НДЦПІ АПрН України, 2006.
База даних на CD-ROM.
21
Тезаурус “Судова практика”. – К. : НДЦПІ АПрН України, 2006.
База даних на CD-ROM.
22
Становлення правової інформатики в Україні: до 35-річчя інформаційної служби ОВС України та 5-ої річниці з дня створення НДЦПІ АПрН України. – К. : НДЦПІ АПрН України, 2006.
Про результати дослід­жень, впроваджені
проекти та видання на CD-ROM
Буклет,
8 c.
23
е-майбутнє та інформаційне право / В. Брижко,   Ю. Базанов, В. Цимбалюк, М. Швець. – [2-е вид., доп.]. – К. : НДЦПІ АПрН України, 2006.
Про стан і перспективи державної інформацій­ної політики, системної інформатизації та розвитку інформаційного права
Наукове
видання,
234 с.
24
Програмно-апаратний комплекс інформаційної підтримки прийняття рішень / Ланде Д.В., Фурашев В.М., Григор’єв О.М. – К. : “Інжиніринг”, 2006.
Про питання
побудови електронного суспільства в Україні.
Науково-методичний посібник,
48 с.
25
Нормативно-правові засади системної інформатизації інформаційно-аналітичного забезпечення здійснення процедур виборчих і референдумних процесів / В.М. Фурашев. – К. : НДЦПІ АПрН України, 2006.
Про нормативно-правові засади
проведення виборів і референдумів
Монографія,
144 с.
26
Системна інформатизація правоохоронної діяльності / [упоряд.: М. Швець, В. Брижко, Б. Романюк, В. Цимбалюк]; за ред. В. Дурдинця та М. Швеця.       – К., 2006. – (У 2-х кн.).
Інформаційне забезпечення та переклад:
Ю. Базанов, Віра Брижко, О. Гладківська,
С. Швець, Л. Хоровицька, А. Мельник та ін.
Книга 1 – про інфор­ма­тизацію в ОВС України
Книга 2 – стандарти Ради Європи та        Європейського Союзу щодо захисту             персональних даних
Монографія,
кн.1 – 290 с.
 
кн.2 – 509 с.
27
Правомірні засоби доступу громадян до інформації / Марущак А.І. – Біла Церква: Вид-во “Буква”, 2006. 
Про теоретичні основи та практичні засади   доступу громадян до інформації
Науково-практичний посібник,
432 с.
28
Порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України законодавству ЄС            у сфері персональних даних / В.М. Брижко,        А.І Радянська, М.Я. Швець. – К. : Тріумф, 2006.
– (Державний департамент з питань адаптації
законодавства Міністерства юстиції України).
Про концептуальні, правові, організаційні підходи та механізми створення системи    захисту персональних даних в Україні
Наукове
видання,
256 с.
Видання 2007 року
29
Правова інформатика / М. Швець, В. Брижко,      В. Фурашев, Б. Раціборинський, М. Целуйко,          В. Цимбалюк, Г. Середа, І. Рогатюк, В. Хахановський, Л. Задорожня]; за ред. В. Дурдинця, Є. Моісеєва та М. Швеця. – [2-е вид. доп. та перероб]. – К. : ТОВ “ПанТот”, 2007.
Щодо інформаційних систем у законотворчій, правоохоронній та
правоосвітній
діяльності
Підручник,
524 с.
30
е-боротьба в інформаційних війнах та
інформаційне право / В.М. Брижко, М.Я. Швець, В.С. Цимбалюк; за ред. М. Швеця. – К. : НДЦПІ
АПрН України, 2007.
Щодо кодифікації
інформаційного
законодавства України.
Монографія,
234 с.
31
Системна інформатизація правоохоронної         діяльності; за ред. В. Дурдинця, М. Швеця. – К. : НДЦПІ АПрН України, 2007.
Про використання
інформаційних систем в ОВС України
Підручник,
382 с.
32
Організаційно-правові основи протидії податковим та суміжним правопорушенням у сфері      електронного банкінгу: зб. матеріалів науково-практичного “круглого столу”. – Ірпінь-Київ:
Національний університет ДПС України, НДЦПІ АПрН України, 2007.
Доповіді та наукові статті учасників
науково-практичного “круглого столу”
Додаток до
журналу
“Правова
інформатика”, 82 с.
Видання 2008 року
33
Моделирование информационно-электоральных процессов / Фурашев В.Н., Ландэ Д.В., Брайчевский С.М. – К. : НИЦПИ АПрНУ, 2008.
Про моделювання
поведінки електоральних груп.
Монографія,
 182 с.
34
Електронний банкінг у контексті захисту персональних даних / В. Брижко, Ю Базанов, М. Швець. – К. : НДЦПІ АПрН України, 2008.
Про стан та перспективи упорядкування
інформаційних
відносин
Наукове
видання,
141 с.
35
Інформаційна культура / В. Цимбалюк, Н. Новицька, Р. Калюжний, М. Швець, В. Гавловський, В. Брижко,   В. Попович та ін.; за ред. М. Швеця, Р. Калюжного.        – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008.
Щодо питань культури інформаційного
суспільства в Україні та світі
 Навчальний посібник,
254 с.
36
Розробка концепції нормативно-правових актів з питань електронної комерції та надання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування послуг юридичним та фізичним особам через Інтернет / В. Брижко (кер. НДР),       Ю. Базанов, О. Гладківська, А. Москаленко,               А. Новицький, В. Цимбалюк, В. Фурашев, М. Швець. – К. : НДЦПІ НАПрН України, 2008 р.
Про розробку
нормативних засад та заходів упорядкування
інформаційних
відносин у сфері
електронної комерції
Звіт про
НДР НДЦПІ АПрН
України,
128 с.
 
37
Електронна комерція: правові засади та заходи удосконалення / [В. Брижко, М. Швець, А. Новицький, В. Цимбалюк]; за ред. М. Швеця, А. Москаленка, О. Гладківської. – К. : НДЦПІ АПрН України, 2008.
Про упорядкування
інформаційних
відносин у сфері
електронної комерції
Монографія,
149 с.
38
Організаційно-правове забезпечення
електронного оподаткування: за матеріалами
науково-практичного “круглого столу”. – Ірпінь: НУДПС України, 2008.
Щодо стану та
перспектив
електронного
оподаткування
Збірник тез,
100 с.
39
До питання конфлікту неідентичності в
поліетнічному суспільстві (дослідження на
основі даних Держкомстату та МВС України);        за ред. члена-кореспондента АПрН України
М. Швеця. – К. : НДЦПІ АПрНУ, 2008.
Щодо пропозицій до Концепції державної мовної політики
Брошура,
19 с.
Видання 2009 року
40
Стан та перспективи розвитку інформаційної сфери України /за матеріалами Рубана І.А., Семенченко А.І., Брижка В.М. та ін.; [упоряд. та ред.       Брижка В.М., Гладківської О.В., Швеця М.Я.]. – К. : ТОВ “ПанТот”, 2009. – (Рекомендовано до друку вченою радою НДЦПІ АПрН України від 25.03.2009).
Збірник матеріалів з питань становлення
інформаційного
суспільства
в Україні.
Додаток до
журналу
“Правова
інформатика”
41
Процедура внесення змін до Конституції України: порівняльний аналіз / Д.В. Буржинська. – К. : ТОВ “ПанТот”, 2009.
До питання стану та перспектив
конституційного права
Додаток до
журналу
“Правова
інформатика”
42
Методологічні та правові засади упорядкування інформаційних відносин / В.М. Брижко. – К. : ТОВ “ПанТот”, 2009. – (Рекомендовано до друку вченою радою НДЦПІ АПрН України від 07.04.2009).
Про становлення     інформаційного права та кодифікацію         інформаційного       законодавства
Монографія, 415 с.
43
Правові та організаційні засади протидії
злочинам у сфері використання платіжних
карток / В. Бутузов, В. Гавловський, К. Тітуніна,      В. Шеломенцев; за ред. І. Бондаренка. – К. : ТОВ “Аванпост-Прим”, 2009.
До питання “карткових”
злочинів та боротьби з ними
Науково-практичний посібник,
96 с.
44
Інформаційне право України: теорія і
практика / І.Б. Жиляєв. – К. : Парлам. вид-во, 2009.
Про законодавчу базу інформаційного
суспільства
Монографія, 104 с.
45
Основи інформаційного права України                  / В. Цимбалюк, В. Гавловський, В. Брижко та ін.;     за ред. М. Швеця, Р. Калюжного, П. Мельника.
– [2-е вид., допов.]. – К. : “Знання”, 2009 р.
Про інформаційне право та принципи правового упорядкування інформаційних відносин
Навч. посібник
414 с.
46
Дослідження у сфері упорядкування інформаційних відносин в Україні в контексті розбудови розвинутого інформаційного суспільства:в 3-х томах / В. Брижко (кер. НДР), В. Цимбалюк,              В. Гавловський, О. Гладківська, М. Швець.                    – К. : НДЦПІ НАПрН України, 2009 р.
Про теоретичні пропо­зиції та практичні ре­комендації щодо нормативного упорядкування інформаційних відносин в Україні
Звіт про НДР НДЦПІ АПрН
України,
т. 1 – 201 с.
т. 2 – 157 с.
т. 3 – 105 с.
47
Нормативно-правові та методологічні засади упорядкування інформаційних відносин                 / В. Брижко, В. Цимбалюк, М. Швець; за ред.          В. Тація, В. Тихого, М. Швеця. – К. : ТОВ “ПанТот”, 2009 р. – (На завдання Державного управління   справами та Національного центру євроатлантичної інтеграції України).
Про методологію
упорядкування
інформаційних
відносин та кодифікацію інформаційного законодавства України
Науково-методологічний посібник,
 326 с.
Видання 2010 року
48
Інформаційне право (основи теорії і практики)
/ В.С. Цимбалюк. – К. : “Освіта України”, 2010 р.
Про інформаційне право як чинник     формування та розвитку інформаційного суспільства
Монографія,
388 с.
49
Микола Якович Швець (до 75-річчя від дня народження та 45-річчя науково-дослідної, науково-педагогічної і громадської діяльності); створення оригінал-макету та дизайн В. Брижко. – К. : “ПанТот”, 2010. – (Біографія і бібліографія вчених Національної академії правових наук України).
Про основні етапи
життя, наукову та
педагогічну діяльність 
Інформац.
видання,
32 с.
50
Дослідження, розроблення і розвиток комп’юте­ризованих систем інформаційно-аналітичного   забезпечення законотворчої, правозастосовної, правоохоронної, судочинної та правоосвітної     діяльності / М. Швець (кер. НДР), С. Антоненко,     Б. Раціборинський, О. Гладківська, О. Лебединська, Л. Бєсєдна. – К. : НДЦПІ НАПрН України, 2010 р.
Про організацію та вироблення рішень на основі методів і засобів системної інформатизації та правової інформатики
Звіт про
НДР НДЦПІ АПрН
України (підсумковий),
962 с.
51
Документування злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку при проведенні дослідчої перевірки :     
/ В.М. Бутузов, В.Д. Гавловський, Л.П. Скалозуб та ін.    – К. : Типографія ЧП “Тимченко”, 2010.
Про удосконалення інформаційного
забезпечення ОВС
Науково-практичний посібник,
 245 с. 
52
Наукова діяльність Науково-дослідного центру правової інформатики Національної академії правових наук України: / упоряд.: к.ю.н., с.н.с. В.М. Брижко, к.ф.-м.н., с.н.с. О.В. Гладківська; за ред. чл.-кор. Національної академії правових наук України, М.Я. Швеця. – К. : “ПанТот”, 2010.
Про результати
діяльності НДЦПІ АПрН України за 2001-2010 роки
Довідник,
68 с.  
53
Проблеми теорії і практики криміналістичної  інформатики: / В.Г. Хахановський. – Вид. дім
“Аванпост-Прим”, 2010.
Про удосконалення інформаційного
забезпечення ОВС
Монографія,
382 с.
54
Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж та мереж електрозв’язку : науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Особлива частина. Розділ XVI.
/ В.М. Бутузов, С.А. Кузьмін, В.П. Шеломенцев.
– К. : ПАЛИВОДА А.В., 2010.
Про удосконалення правового упорядкування інформаційних відносин
Науково-практичний коментар,
152 с.
55
Протидія комп’ютерній злочинності в Україні    (системно-структурний аналіз) / В.М. Бутузов. – К. : ТОВ “Видавнича компанія “КИТ”, 2010.
Про удосконалення інформаційного
забезпечення ОВС
Монографія,
386 с. 
56
“Проблеми та пріоритети розвитку правової    науки в інформаційній сфері” : матеріали “круглого столу”. Організатори: Національна академія правових наук України, Київський регіональний центр, Науково-дослідний центр правової інформатики,    11 листопада 2010 року.
Збірник матеріалів з питань розвитку   правової науки в     інформаційній сфері
Інформац.
видання,
70 с.
~~~~~~~~~~~~ * * * ~~~~~~~~~~~~~