До відома читачів: Перелік статей, опублікованих у журналі “Правова інформатика” у 2010 р. (стор. 97)

 

№ з/п
Назва статті
Автор(и)
№ жур., стор.
Інформаційне право
1
Розбудова правової держави в Україні: правовий механізм забезпечення права на доступ до інформації в суспільстві знань
І.В. Арістова
1(25)/2010,
с. 3-13
2
Про приведення інформаційного законодавства України у відповідність до положень європейського права
В.М. Брижко
1(25)/2010,
с. 14-23
3
Сучасне правове становище засобів масової інформації, що здійснюють діяльність у мережі Інтернет
А.М. Новицький, П.С. Ріппа
1(25)/2010,
с. 30-34
4
Інформація, інформаційні ресурси та інформаційне
суспільство
С.В. Лихоступ, В.М. Лихоступ, А.О. Мороз,
Е.Л. Клепець
1(25)/2010,
с. 45-53
5
Щодо видів інформаційних ресурсів охорони
громадського порядку за законодавством України
О.Г. Комісаров
1(25)/2010,
с. 54-63
6
До питання дослідження суб’єктів суспільних відносин в інформаційній сфері
Я.В. Чайка
1(25)/2010,
с. 64-66
7
До питання інформаційної функції права
О.М. Миронець
1(25)/2010,
с. 67-72
8
Правове забезпечення взаємодії державних                                                    інформаційних ресурсів
А.М. Новицький
2(26)/2010,
с. 17-22
9
Правове та інформаційне забезпечення державного
регулювання підприємництва
О.В. Баклан
2(26)/2010,
с. 29-33
10
Щодо обміну інформацією у мережі Інтернет
Д.В. Галаган
2(26)/2010,
с. 44-52
11
Законодавче регулювання діяльності податкових
органів у справах за зверненнями платників податків
Н.П. Каменська
2(26)/2010,
с. 53-61
12
Приватні видатки у системі фінансового забезпечення медичної галузі
О.В. Солдатенко
2(26)/2010,
с. 67-71
13
Суб’єкти інформаційного права та інформаційної
діяльності
В.С. Цимбалюк
3(27)/2010,
с. 29-32
14
До питання упорядкування діяльності щодо баз даних та створення цілісного інформаційного законодавства
В.М. Брижко
3(27)/2010,
с. 33-41
15
Щодо закордонного досвіду державного регулювання
підприємництва
О.В. Баклан
3(27)/2010,
с. 48-54
16
Конституційні засади правового регулювання
інформаційної сфери
Т.В. Чубарук
3(27)/2010,
с. 61-64
17
Правове регулювання інформатизації бібліотек України: сучасний стан і перспективи розвитку
П.С. Ріппа
3(27)/2010,
с. 81-88
18
До проблеми електронних правочинів
О.А. Баранов
4(28)/2010,
с. 3-8
19
Проблеми адаптації законодавства України про бази
даних до законодавства ЄС
Л.Т. Комзюк
4(28)/2010,
с. 9-13
20
До питання методології теорії права
В.М. Брижко
4(28)/2010,
с. 14-19
21
Сфера телекомунікацій загального користування України як об’єкт правового регулювання
О.О. Баєв
4(28)/2010,
с. 20-29
22
До питання удосконалення державного регулювання у сфері телекомунікацій
В.С. Сандул.
4(28)/2010,
с. 30-33
23
Захист суспільної моралі як підстава обмеження свободи у діяльності засобів масової інформації
Р.С. Концевой
4(28)/2010,
с. 34-37
Правова інформатика
24
Інформатизація шляхом співпраці колективів
розробників і користувачів
М.Я. Швець,
О.В. Гладківська
3(27)/2010,
с. 3-8
25
Проблеми створення системи підтримки прийняття
рішень у сфері фінансової безпеки
М.С. Вертузаєв,
В.В. Мараховський
3(27)/2010,
с. 9-16
26
Стратегії створення електронних фондів нормативно-правових актів України: державний підхід чи шлях до залежності від комерційного виробника
С.А. Антоненко
1(25)/2010,
с. 35-44
27
Системи моніторингу, витягу фактів, побудови                                                     зв’язків на основі аналізу неструктурованих текстів
Д.В. Ланде,
В.М. Фурашев
2(26)/2010,
с. 3-9
28
Проблеми інтегрування інформаційних ресурсів
податкової служби України в єдину інформаційну
систему правоохоронних органів
В.Г. Петросян
2(26)/2010,
с. 10-16
29
Проблеми створення і функціонування господарських                                    модельних судів: інформаційно-технологічна складова
С.Ф. Демченко
2(26)/2010,
с. 23-28
30
Про моделювання оцінки інвестиційного ризику
Г.В. Гладківська, О.В. Стець
2(26)/2010,
с. 34-38
31
До питання ефективності прийняття рішень
В.М. Фурашев
2(26)/2010,
с. 39-43
32
Еволюція автоматизованої інформаційної системи
податкової служби США: історичний аспект
Ю.П. Доценко,
О.В. Солдатенко
3(27)/2010,
с. 42-47
33
Правові засади функціонування електронних фондів                                       нормативно-правової інформації в Україні
С.А. Антоненко
3(27)/2010,
с. 65-74
34
Лінгвістичні аспекти розроблення електронної
енциклопедії законодавства України
Л.Л. Бєсєдна,
В.А. Проценко
3(27)/2010,
с. 75-80
35
Результативні показники формування системи баз даних для забезпечення законотворчої діяльності
С.А. Антоненко
4(28)/2010,
с. 51-60
36
До питання показників систем автоматичного
проектування
А.В. Приходько
4(28)/2010,
с. 61-67
Інформаційна безпека
37
Суспільна мораль як різновид інформаційної безпеки
І.В. Цимбалюк
1(25)/2010,
с. 23-29
38
Про підвищення ефективності правового забезпечення у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю
О.З. Жовнир
1(25)/2010,
с. 73-79
39
Витребування документів і предметів під час перевірки заяв громадян про одержання хабара
В.М. Ліщенко
2(26)/2010,
с. 62-66
40
Безпека як об’єкт правовідносин в умовах глобального інформаційного суспільства: методологічний аспект
В.І. Гурковський
2(26)/2010,
с. 72-77
41
До питання ефективності системи інформаційного                                      забезпечення у розкритті та розслідуванні злочинів
О.Г. Янковська
2(26)/2010,
с. 78-81
42
Дослідження проблем інформаційної безпеки у юридичній науці
А.І. Марущак
3(27)/2010,
с. 17-21
43
Інформаційна безпека України в умовах глобалізації
О.І. Косілова
3(27)/2010,
с. 22-28
44
Правове становище арбітражного керуючого
С.В. Дяченко
3(27)/2010,
с. 55-60
45
Правові аспекти охорони та захисту інформації в
комп’ютерних системах
Т.М. Войтешенко
3(27)/2010,
с. 89-94
46
Щодо питання громадського контролю за діяльністю
Державтоінспекції МВС України
В.М. Лозовий
4(28)/2010,
с. 38-44
47
До питання відшкодування збитків особі внаслідок
незаконного застосування заходів кримінально-
процесуального примусу
В.Ю. Горєлова
4(28)/2010,
с. 45-50
48
Перспективні зміни розуміння інформаційної безпеки
О.О. Тихомиров
4(28)/2010,
с. 68-75
49
Місце спецслужби в системі охорони державної таємниці на теренах України в радянські часи та в наші дні: порівняльно-правовий аналіз
О.В. Ботвінкін
4(28)/2010,
с. 76-85
50
Правова регламентація змісту інформації, яка становить державну таємницю, в Україні: сучасний стан та
перспективи розвитку
М.С. Пастернак 
4(28)/2010,
с. 86-93
Від редакційної колегії
51
Постанова Ради Європейського Союзу № 2008/977/JHA від 27.11.2008 року
“Про захист персональних даних в рамках поліцейського та судового
співробітництва у кримінальних справах”
1(25)/2010,
с. 80-90
52
Постанова Ради Європейського Союзу № 2005/222/JHA від 24.02.2005 року “Про заходи у зв’язку з нападами на інформаційні системи” 
2(22)/2010,
с. 82-86
53
Сеульська Декларація від 17-18 червня 2008 року (Сеул, Корея)
“Щодо майбутнього Інтернет-економіки”
2(22)/2010,
с. 87-90
54
Парламентські слухання “Про розбудову інформаційного суспільства в Україні в інтересах покращення якості життя, забезпечення сталого соціального,
економічного та екологічного розвитку”
3(27)/2010,
с. 95-97
55
Конвенція Ради Європи № 164 від 4 квітня 1997 року “Про захист прав і гідності людини у зв’язку з використанням досягнень біології та медицини (біомедицини)”
3(27)/2010,
с. 98-105
56
Рекомендації Ради Організації економічного співробітництва та розвитку від 27 липня 2002 року “Директиви з проблем безпеки інформаційних
систем і мереж: формування культури забезпечення безпеки”
4(28)/2010,
с. 84-89
 До відома читачів
57
Перелік основних результатів науково-дослідної роботи та видань НДЦПІ НАПрН України (за 2002 – 2010 рр.)
у кожному номері
58
На шляху розвитку інформаційного права та правової інформатики
(про лауреатів Премії імені Ярослава Мудрого 2009 року)
1(25)/2010,
с. 96-97
59
Про видання: Микола Якович Швець (до 75-річчя від дня народження
та 45-річчя науково-дослідної, науково-педагогічної і громадської діяльності); створення оригінал-макету та дизайн В. Брижко. – К. : “ПанТот”, 2010. – Біог­рафія і бібліографія вчених Національної академії правових наук України).
3(27)/2010,
с. 110
60
Відгук на монографію: “Інформаційне право (основи теорії і практики)”
/ Цимбалюк В.С. – К. : “Освіта України”, 2010. – 388 с. – ISBN 978-966-8391-11-8
3(27)/2010,
с. 111-113
61
Відгук на монографію: “Методологічні та правові засади упорядкування
інформаційних відносин” / Брижко В.М. – К. : ТОВ “ПанТот”, 2009. – 415 с.
– ISBN 978-966-1531-01-6
3(27)/2010,
с. 114-117
~~~~~~~~~~~~ * * * ~~~~~~~~~~~~~