ДОРОГИХ С.О., Інформаційна діяльність парламенту у соціальних медіа

УДК 342.53
 
ДОРОГИХ С.О.,
здобувач наукового ступеня кандидата наук,
старший науковий співробітник
НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. Розглядається питання використання соціальних медіа у інформаційній діяльності парламенту.
Ключові слова: електронний парламент, парламент, соціальні мережі, соціальні медіа, інформаційна діяльність.
Аннотация. Рассматривается вопрос использования социальных медиа в информационной деятельности парламента.
Ключевые слова: электронный парламент, парламент, социальные сети, социальные медиа, информационная деятельность.
Summary. The article considers the question of social media in the information activities of Parliament.
Keyword: electronic parliament, parliament, social networks, social media, information activities.
 
 
       Постановка проблеми. Сучасною тенденцією розвитку інформаційної діяльності законодавчої гілки влади є її еволюція від інформаційного забезпечення законотворчого процесу до реалізації інформаційної діяльності парламенту як окремої важливої функції по забезпеченню громадян публічною інформацією та їх залучення до законотворчого процесу, що здійснюється завдяки широкому залученню інформаційно-комунікаційних технологій.
        Загальні питання інформатизації законотворчої діяльності та доступу громадян до публічної інформації розглянуті у роботах В.М. Брижко, Л.Є. Горьового, Т.Г. Дрогаль, І.О. Здзеби, Р.А. Калюжного, О.Л. Копиленка, Д.В. Ланде, А.І. Марущака, В.М. Фурашева, М.Я. Швеця, І.В. Шестипала та ін. Питання відкритості інформації щодо законотворчого процесу як складової демократичного розвитку суспільства розглядалося і О.П. Маруженко.
        В той же час, інформаційна діяльність парламенту з використанням соціальних медіа не вивчена і фактично не впорядкована. Так, наприклад, Закон України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації” [1] розглядає інформаційну діяльність органів влади, у тому числі й Верховної Ради України, виключно через традиційні друковані видання, телебачення та радіомовлення.
         Метою статті є визначення підходів щодо організації інформаційної діяльності парламенту за допомогою соціальних медіа.
       Виклад основних положень. Інформаційна діяльність парламенту в умовах розвитку інформаційного суспільства полягає у активному донесенні інформації щодо діяльності як парламенту в якості органу державної влади, так і окремих його членів та фракцій.
 
 

 

Видання НДІІП