ДОРОГИХ С.О., Напрями розвитку системи “електронного парламенту” в Україні (ст. 68-73)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.1(20).272991

УДК 342.53:004.91

ДОРОГИХ С.О.,
старший науковий співробітник
 НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. Розглядаються питання розвитку “електронного парламенту” в Україні.
Ключові слова: парламент, електронний парламент, бази даних нормативних актів.
Аннотация. Рассматриваются вопросы развития “электронного парламента” в Украине.
Ключевые слова: парламент, электронный парламент, базы данных нормативных актов.
Summary. The use and development of e-parliament in Ukraine.
Keyword: parliament, e-parliament, law databases.
 
 
     Постановка проблеми. Покращення рівня управління країною та залучення громадян до процесу законотворення є основною метою “електронної демократії”. Відповідно, впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій не є самоціллю без вирішення вказаної мети. Проте ці технології дозволяють значно розширити можливості по розбудові демократичного суспільства та побудувати інформаційні системи, спрямовані на організацію зворотного зв’язку, залучення фахового співтовариства та громадянського суспільства до законотворчого процесу, й врешті-решт підняти якість прийнятих законів.
     При розгляді законотворчого процесу в першу чергу мова йде про побудову “електронного парламенту”. В широкому розумінні під “електронним парламентом” розуміють комплекс баз даних, програмного забезпечення та технічних засобів, створених для підтримки всіх стадій законотворчого процесу, забезпечення доступу громадян до публічної інформації та організації спілкування між громадянами, парламентом та депутатами...
 

 

Видання НДІІП