ДОРОГИХ С.О., СМАГЛЮК О.І., Використання інформаційно-пошукової системи “Законодавство” та інформаційно-пошукового тезаурусу EUROVOC при побудові електронного парламенту

УДК 342.53:004.91:004.82
 
ДОРОГИХ С.О.,
СМАГЛЮК О.І.,
старший науковий співробітник НДІІП НАПрН України
старший науковий співробітник НДІІП НАПрН України
 
 
Анотація. Розглядаються питання використання та розвитку інформаційно-пошукової системи Законодавство та інформаційно-пошукового тезаурусу EUROVOC як складової частини системи електронного парламенту.
Ключові слова: електронний парламент, тезаурус, правові ІПС, правові бази даних, EUROVOC.
Аннотация. Рассматриваются вопросы использования и развития информационно-поисковой системы Законодательство и информационно-поискового тезауруса EUROVOC как составной части системы электронного парламента.
Ключевые слова: электронный парламент, тезаурус, правовые ИПС, правовые базы данных, EUROVOC.
Summary. Article deals with use and development of information retrieval system “Zakonodavstvo” and the information retrieval thesaurus EUROVOC as part of an electronic parliament.
Keyword: е-parliament, thesaurus, Legal IRS, legal databases, EUROVOC.
 
 
       Постановка проблеми. У 2012 році постановою Верховної Ради України було затверджено Програму інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012-2017 роки [1]. Метою цієї програми є виконання ряду цілей, першою з яких визначено досягнення максимально можливої автоматизації інформаційно-організаційних процесів у діяльності депутатського корпусу загалом, у тому числі комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій, а також Апарату Верховної Ради України шляхом створення сучасних систем управління законотворчим процесом та документообігом у парламенті.
      Пріоритетним завданням цієї програми є створення інтегрованої електронної інформаційно-аналітичної системи “Електронний парламент”, у тому числі шляхом впровадження і модернізації автоматизованих систем, програмно-технічних комплексів і баз даних законодавства та законопроектів.
     Над питаннями побудови системи інформатизації законотворчої діяльності працювали такі вчені та висококваліфіковані фахівці, як Горьовий Л.Є., Дрогаль Т.Г., Здзеба І.О., Мацкевич Я.С., Севастьянов В.Ф., Шестопал І.В. [2 – 4]. У згаданих виданнях наводився опис існуючих інформаційно-пошукових систем (далі – ІПС) і в першу чергу, це ІПС, які працюють з нормативно-правовими актами і законопроектами. У той же час питання їх інтеграції у єдину систему, правового статусу баз даних нормативно-правових актів, створених безпосередньо органами влади, уніфікації ведення та обміну нормативними документами між різними гілками влади та органами місцевого самоврядування, створення єдиної державної системи нормативно-правових актів України…