ДОРОГИХ С.О.,Інформаційна діяльність парламенту: сучасні проблеми та шляхи їх вирішення

УДК 1:340.1:316.324.8

ДОРОГИХ С.О.,
старший науковий співробітник НДІІП НАПрН України
 
 
Анотація. На основі розгляду світового досвіду використання ІКТ окреслюються сучасні проблеми у сфері організації інформаційної діяльності парламенту та шляхи їх вирішення.
Ключові слова: інформаційна діяльність, парламент, електронний парламент.
Аннотация. На основе рассмотрения мирового опыта использования ИКТ определяются современные проблемы в сфере организации информационной деятельности парламента и пути их решения.
Ключевые слова: информационная деятельность, парламент, электронный парламент.
Summary. Based on the review of international experience of ICT using, article outlines the current problems in the field of information activities of Parliament and solutions thereof.
Keyword: information activities, parliament, e-Parliament.
 
 
      Постановка проблеми. Надзвичайний розвиток і швидке соціоекономічне розповсюдження інформаційно-комунікаційних технологій глибоко вплинули як на життя окремих громадян, так і на функціонування державних інституцій в усьому світі. У зв’язку із тим, що технологія, залучення громадян і політичний процес об’єдналися, парламенти стикнулися зі зростанням вимог щодо більшої відкритості та більшої чутливості до громадян. Самі по собі інформаційно-комунікаційні технології (далі – ІКТ) не спроможні вирішити всі труднощі, але за умови планування та стратегічного впровадження вони можуть спричинити значне зростання результативності та ефективності дій законодавчого органу, у той самий час підтримуючи парламентські демократичні цінності прозорості, підзвітності та доступності [1].
        Проблеми, що наразі постають перед сучасними парламентами, пов’язані з їх інформаційною діяльністю. Згідно з дослідженням проведеним з ініціативи Міжпарламентського Союзу та Програми розвитку ООН і опублікованого у квітні 2012 року, парламенти стикаються з трьома домінуючими проблемами. Кожна із них проявляється в різний спосіб та з різною динамікою в різних країнах та регіонах. Але серед громадськості зростають спільні тенденції вимог. Ці тенденції такі:
  • отримання більшого обсягу інформації про парламентську діяльність та про те, як на неї впливати;
  • більша підзвітність парламентів та їх здатність реагувати на суспільні запити;
  • отримання послуг відповідно до потреб громадян.
      Відповідно для удосконалення інформування, роз’яснення та залучення громадськості вживається ціла низка різноманітних заходів. Ці заходи мають тенденцію розділятись на дві категорії:
  • надання більшого обсягу інформації та покращення розуміння парламенту громадянами;
  • збільшення консультацій з громадськістю [2]…