ДОРОНІН І.М., Баланс між реалізацією функції забезпечення державної безпеки та дотриманням прав і свобод людини в інформаційній сфері

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2012.2(5).272031

УДК 321.01+340.135+342.72/73

Доронін І.М.,
кандидат юридичних наук, доцент
 
 
Анотація. До визначення співвідношення і впливу реалізації функції забезпечення державної безпеки на дотримання прав і свобод людини в інформаційній сфері у контексті можливого обмеження прав.
Ключові слова: забезпечення державної безпеки, інформаційна сфера, обмеження прав і свобод, реалізація функції держави.
Аннотация. К вопросу соотношения и влияния реализации функции обеспечения государственной безопасности на соблюдение прав и свобод человека в информационной сфере в контексте возможного ограничения прав.
Ключевые слова: обеспечение государственной безопасности, информационная сфера, ограничение прав и свобод, реализация функций государства.
Summary. Influence ofthe implementation ofthe state securityfunction tothe rights andfreedoms inthe information sphereconsidering the possibility of limiting the rights.
Keywords: state securityensuring, informational environment, restriction of rights and freedoms, implementation of state functions.
 
        Постановка проблеми. Питання обмеження прав і свобод людини і громадянина під час здійснення окремих функцій держави є надзвичайно важливим, але мало дослідженим у науковій літературі. Особливої актуальності зазначене питання набуває в умовах трансформації суспільних інститутів, зміни характеру сучасного громадянського суспільства в умовах глобалізації. Сучасні виклики та загрози суспільству мають динамічний характер, який постійно впливає на сутність, структуру та особливості діяльності суспільних інститутів. Надзвичайність цих викликів та загроз обумовлює і надзвичайний характер форм і методів реалізації функцій держави. Разом з цим, захист прав і свобод людини є найважливішою цінністю. Тому дослідження окремих аспектів визначення балансу між необхідністю здійснення функцій держави та дотриманням прав і свобод людини і громадянина є важливим науковим завданням.
        Метою статті є дослідження проблематики обмеження окремих прав і свобод людини та громадянина в інформаційній сфері у сучасних умовах під час реалізації функції держави із забезпечення державної безпеки.
       1. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Міжнародно-правові акти, які регламентують питання захисту прав і свобод, та українське законодавство містять правові норми, які визначають загальні критерії обмеження за окремих умов. Питання щодо обмеження цих прав, насамперед у міжнародному праві військових конфліктів та у кримінальному судочинстві, є предметом уваги багатьох науковців [1 – 13]. Досліджуючи складнощі у визначенні балансу між дотриманням прав і свобод людини та наявністю певних обставин надзвичайного характеру, що можуть призвести до відповідних обмежень, автори, як правило, не розглядають на теоретичному рівні сутність, зміст та методи реалізації окремих функцій держави…
 
 
 

 

Видання НДІІП