ДОРОНІН І.М., Безпекова сутність функцій держави (ст. 66-79)

УДК 321.01:351+342.3

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.1(32).200310

ДОРОНІН І.М.,
кандидат юридичних наук, доцент, завідувач наукової  лабораторії  НДІ інформатики і права НАПрН України.
 
 
Анотація. У статті досліджено проблему визначення сутності функцій держави. Запропоновано розглядати безпеку як основу для розуміння суті функцій. Аргументовано визнання забезпечення національної безпеки основною функцією держави. У цьому аспекті інші функції держави класифікуються залежно від напряму національної безпеки. Визнання безпекової сутності дає змогу визначити підстави та обсяг державного регулювання при реалізації функцій. Запропоновано критерій для класифікації функцій в залежності від безпекової сутності. Окреслено подальші напрями досліджень щодо класифікації функцій держави.
Ключові слова: держава, функції держави, національна безпека, безпека, економічна функція, екологічна функція, державна політика.
Summary. The article analyzes the problems of definition of state functions essence. In this context security is considered as an essence of state functions. Author argues that national security is a main function for a state. Other state functions are classified depending on the areas of national security. Security as essence of state functions enables researchers to determine the scopes and limits of state regulation. The classification criteria for state functions were suggested by author. Further directions for research were aimed.
Keywords: State, state functions, national security, security, economic function, ecological function, public policy.
Аннотация. В статье исследована проблематика определения сути функций государства. Предложено рассматривать безопасность в качестве основы для понимания сути функций государства. Автором аргументировано признание обеспечения национальной безопасности основной функцией государства. В изложенном аспекте другие функции государства классифицируются в зависимости от направлений национальной безопасности. Признание безопасности сущностной основой функций государства в дальнейшем предоставляет возможность определять основания и объем государственного регулирования в зависимости от сущности функции. Предложен критерий для классификации функций в зависимости от указанной сущностной основы. Изложены основные направления для дальнейших научных исследований проблематики классификации функций государства.
Ключевые слова: государство, функции государства, национальная безопасность, безопасность, экономическая функция, экологическая функция, государственная политика.
 
 
      Постановка проблеми. Концепція функцій держави, серцевиною якої є виокремлення поняття, а також визначення сутності функцій, доволі тривалий час розглядається у юридичній науці. Різноманітні підходи застосовуються дослідниками щодо визначення таких функцій, їх класифікації, трансформацій та перспектив розвитку (або відмирання). Водночас, на нашу думку, дослідження сутності функцій залишається багато в чому в рамках класового підходу, характерного для науковців радянського періоду. Вбачається, що сутність функцій неможливо розглядати у відриві від розуміння сутності держави. Протягом тривалого часу кожен із дослідників, що зосереджувався на проблематиці функцій держави, ґрунтувався на відповідному сприйнятті суті держави, яка відповідала конкретному історичному періоду...