ДОРОНІН І.М., Криміналізація правопорушень у кіберпросторі у контексті реалізації функції забезпечення державної безпеки

УДК 351.746:004

Доронін І.М.,
кандидат юридичних наук, доцент
 
 
Анотація. У статті досліджується питання щодо підстав криміналізації правопорушень, що вчиняються у кіберпросторі, у контексті державної політики з реалізації функції забезпечення державної безпеки.
Ключові слова: забезпечення державної безпеки, криміналізація, кіберпростір, комп’ютерні системи, реалізація функції держави.
Аннотация. В статье рассматривается вопрос оснований криминализации правонарушений, совершаемых в киберпространстве, в контексте государственной политики по реализации функции обеспечения государственной безопасности.
Ключевые слова: обеспечение государственной безопасности, криминализация, киберпространство, компьютерные системы, реализация функции государства.
Summary. The article discusses the question of grounds for criminalization of the offences committed in cyberspace, in the context of state policy on realization of function of providing of state security.
Keywords: providing of state security, criminalization, cyberspace, computer systems, realization of function of the state.
 
 
      Постановка проблеми. Останнім часом у науковій літературі багато уваги приділялось дослідженню проблематики протидії злочинності у сфері новітніх технологій. Насамперед мова йде про кіберзлочинність як прояв злочинності, що пов’язаний із використанням комп’ютерних систем, мереж та даних. Науковцями висловлено досить багато точок зору щодо необхідності криміналізації окремих видів означеної соціальної поведінки, пов’язаної з використанням комп’ютерних систем, у той же час далеко не завжди такі пропозиції підкріплені відповідною обґрунтованою аргументацією та результатами проведених кримінологічних досліджень. Зі свого боку, останнім часом криміналізація певних правопорушень досить часто ґрунтується на принципах політичної доцільності або, керуючись проявами соціального обурення, відбувається у відриві від напрацювань правової науки, не враховує особливостей реалізації функцій сучасної держави.
          Метою статті є дослідження питання визначення криміналізації правопорушень у кіберпросторі як реалізації правотворчої форми здійснення функції забезпечення державної безпеки.
       Аналіз останніх досліджень та публікацій. У контексті визначеної автором постановки проблеми відповідних публікацій практично немає. Разом із цим, існує значна кількість публікацій щодо загальних підстав криміналізації правопорушень [1 – 3], а також відповідна (в основному зарубіжна) література з питань правової регламентації кіберпорстору як правової реальності в сучасних умовах [4 – 6]…