ДОРОНІН І.М., Криптовалюти: соціально-економічні фактори, право та функції держави (ст. 85-93)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.3(22).273057

УДК 340.132 [336.741+338.22+004.75]

Доронін І.М.,
кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач наукової лабораторії
НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. У статті досліджено проблему правового регулювання обігу криптовалют, враховуючи соціально-економічні фактори та зміни у сучасному глобалізованому світі.
Ключові слова: криптовалюта, біткойн, альткойни, правове регулювання, функції держави.
Summary. The article explores the problem of the legal regulations of cryptocurrencies, considering socio-economic factors and changes in the modern globalized world.
Keywords: cryptocurrency, bitcoin, altcoin, legal regulation, state functions.
Аннотация. В статье рассмотрена проблема правового регулирования оборота криптовалют с учетом социально-экономических факторов и изменений в современном глобализированном мире.
Ключевые слова: криптовалюта, биткойн, альткойны, правовое регулирование, функции государства.
 
 
      Постановка проблеми. Глобалізаційні процеси сучасного світу змінюють не тільки характер суспільних відносин узагалі та сприйняття особливостей їх правового регулювання, але й сам предмет та принципи такого регулювання. Окремі виклики традиційному сприйняттю виникали разом із становленням мережі Інтернет та мережевого суспільства, але впровадження сучасних технологій розподіленої обробки даних в сферу цифрової економіки зумовило необхідність пошуку альтернативних підходів у правовому регулюванні відповідних суспільних відносин. Ці ж самі фактори викликають і значні трансформації функцій сучасної держави. Найбільш яскравою ілюстрацією цьому є проблема обігу криптовалют і, відповідно, необхідність його належної правової регламентації.
      Результати аналізу наукових публікацій. Протягом останніх двох років питання визначення правового статусу криптовалют та правової регламентації їх обігу (безпосередньо або в контексті розповсюдження технології “блокчейн”, що є основою для криптовалют) були предметом уваги окремих дослідників. Аналіз останніх найбільш значущих наукових публікацій у цій сфері наведено в авторській статті, присвяченій регламентації застосування технологій розподіленої обробки даних [1, с. 52]. Слід зазначити, що значне підвищення вартості окремих криптовалют по відношенню до “традиційних” (або “фіатних”) валют зумовило лавину публікацій у засобах масової інформації та літературі популярного характеру. Проте зазначені публікації є або чисто інформативними, або ж гостро критичними чи апологетичними по відношенню до феномену криптовалют. Можемо також спостерігати і трансформацію феномену криптовалют у масовій поп-культурі...
 

 

Видання НДІІП