ДОРОНІН І.М., Оборонні “Білі книги”: правові аспекти інформування суспільства про діяльність сектору безпеки і оборони у контексті громадського контролю (ст. 90-97)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.4(27).270614

УДК 340.111+340.134 (477)+342.51(477)

ДОРОНІН І.М.,
кандидат юридичних наук, доцент,
 завідувач наукової лабораторії НДІІП НАПрН України
 
 
Анотація. У статті досліджено правові аспекти інформування суспільства про діяльність сектору безпеки і оборони шляхом періодичного видання узагальнюючих документів (“Білі книги”). Проаналізовано правові підстави та практику, що склалась в діяльності державних органів. Визначено проблемне коло правового регулювання та окреслено шляхи вдосконалення інформування громадськості.
Ключові слова: національна безпека, оборона, сектор безпеки і оборони, інформування, громадський контроль, Білі книги.
Summary. This paper examines legal aspects of public information in the field of national security and defense by periodic issuing of summarizing papers (White papers, White books). Legislation and practices of state authorities was also reviewed. Problem areas in current legislation are identified. Author proposed some ways for overcoming existing gaps and other improvements.
Keywords: national security, defense, public information, civil control, White papers.
Аннотация. В статье исследованы правовые аспекты информирования общества относительно деятельности субъектов сектора безопасности и обороны путем периодического издания обобщающих документов (“Белые книги”). Проанализированы правовые основания и сложившаяся практика государственных органов. Определено проблемное поле правового регулирование и намечены пути усовершенствования информирования общественности.
Ключевые слова: национальная безопасность, оборона, сектор безопасности и обороны, информирование, общественный контроль, Белые книги.
 
 
      Постановка проблеми. Оновлення вітчизняного законодавства у сфері національної безпеки зумовило і зміни підходів у питанні впровадження цивільного (громадського) контролю за діяльністю державних органів, що забезпечують національну безпеку і оборону. Уточнення існуючих підходів далеко не повною мірою зумовило належну правову регламентацію форм і методів здійснення зазначених видів контролю, насамперед щодо періодичного видання узагальнюючих інформативних документів, які мають найменування “Білі книги”, а також інших періодичних документів аналітичного характеру. Компетенція державних органів, розподіл завдань та уточнення обсягу повноважень потребують детального вивчення, аналізу практики та подальшого вдосконалення. Особливо це стосується форм і методів зазначеної діяльності...