ДОРОНІН І.М., Правове регулювання забезпечення кібербезпеки у реалізації окремих функцій держави (ст. 104-111)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.1(20).273022

УДК 351.86:351/354+004.056

Доронін І.М.,
кандидат юридичних наук, доцент
 
 
Анотація. У статті на підставі аналізу документів стратегічного планування держави, актів законодавства та проектів законодавчих актів, досліджено питання реалізації окремих функцій держави у формі правового регулювання забезпечення кібербезпеки.
Ключові слова: кібербезпека, стратегічне планування, оборона, забезпечення державної безпеки, реалізація функції держави.
Аннотация. В статье на основании анализа документов стратегического планирования государства, актов законодательства и проектов законодательных актов, исследован вопрос реализации отдельных функций государства в форме правового регулирования обеспечения кибербезопасности.
Ключевые слова: кибербезопасность, стратегическое планирование, оборона, обеспечение государственной безопасности, реализация функции государства.
Summary. This article explores the issue of implementation of state functions by the legal regulation of cybersecurity based on the analysis of the state strategic planning documents, current legislation, draft laws in the field of cybersecurity.
Keywords: cybersecurity, strategic planning, defense, state security, the implementation of state functions.
 
 
        Постановка проблеми. У сучасних умовах фактичної гібридної війни, яка ведеться проти України, питання забезпечення кібербезпеки у нашій державі має надзвичайно велике значення. Ужиття заходів, визначених Стратегією національної безпеки України, затвердженою Указом Президента України від 26.05.15 р. № 287/2015 та Стратегією кібербезпеки, затвердженою Указом Президента України від 15.03.16 р. № 96/2016, зумовило необхідність змін у чинному законодавстві, насамперед з метою подальшого унормування суспільних відносин, пов’язаних з реалізацією таких функцій держави, як оборона та забезпечення державної безпеки.
        На розвиток цього за останній рік було ухвалено низку доктринальних документів і підзаконних нормативно-правових актів, серед яких Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України, затверджена Указом Президента України від 14.03.16 р. № 92/2016, Стратегічний оборонний бюлетень, уведений в дію Указом Президента України від 06.06.16 р. № 240, Положення про Національний координаційний центр кібербезпеки, затверджене Указом Президента України від 07.06.16 р. № 242/2016, Порядок формування переліку інформаційно-телекомунікаційних систем об’єктів критичної інфраструктури держави, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.16 р. № 563 та низка інших...
 
 

 

Видання НДІІП