ДОРОНІН І.М., Розвиток емерджентних (новітніх) технологій та регулювання у цій сфері як реалізація функцій держави (ст. 41-48)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.4(23).273100

УДК 340.132 [001.18+335.078+608.1]

ДОРОНІН І.М.,
кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач наукової лабораторії
НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. У статті досліджено проблеми розвитку емерджентних технологій та особливостей державного регулювання у цій сфері. Визначено поняття “емерджентної технології” у контексті правового регулювання. Проаналізовано стан реалізації функції держави за допомогою права стосовно відносин у сфері використання емерджентних технологій.
Ключові слова: новітні технології, емерджентність, емерджентні технології, правове регулювання, державне регулювання, регуляторна діяльність, функції держави.
Summary. The article explores the problems of development of emerging technologies and features of state regulation in this sphere. The concept of emerging technology is defined in the context of legal regulation. The realization of the state function through the law concerning the relations arising in sphere of use of emerging technologies is analyzed.
Keywords: emerging technologies, legal regulation, state regulation, regulation, state functions.
Аннотация. В статье исследованы проблемы развития эмерджентных технологий и особенностей государственного регулирования в этой сфере. Определено понятие “эмерджентной технологии” в контексте правового регулирования. Проанализировано состояние реализации функции государства через право по поводу отношений, возникающих в сфере использования эмерджентных технологий.
Ключевые слова: новейшие технологии, эмерджентность, эмерджентные технологии, правовое регулирование, государственное регулирование, регуляторная деятельность, функции государства.
 
 
       Постановка проблеми. Правові проблеми, що виникають у зв’язку із розвитком технологій постійно перебували у полі зору юридичної науки. Основні дослідження з цієї проблематики у вітчизняній науці відбувались навколо питань сфери цивільного права (договірне та зобов’язальне право щодо створення та експлуатації об’єктів-результатів науково-дослідної роботи), господарського права (правове регулювання господарської діяльності у сфері науки і техніки), дещо меншою мірою – інших галузей права.
        Водночас, загальнотеоретичні і соціальні аспекти розвитку технологій, його вплив на стан правового регулювання суспільних відносин залишались поза увагою науковців, що за радянських часів зумовлювалося відповідним ідеологічним впливом. Філософські аспекти науково-технічного прогресу, а також розвитку технологій розглядались суто через призму положень діалектичного матеріалізму. Правові ж аспекти регламентації суспільних відносин в СРСР розглядались як складова державного управління...
 
 

 

Видання НДІІП