ДОРОНІН І.М., Трансформації національної безпеки в інформаційну епоху: загальна доктрина та її правова складова (ст. 104-111)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.1(24).270751

УДК 340.132+321.011/014+351.86

ДОРОНІН І.М.,
кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач наукової лабораторії
НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. У статті досліджено проблему трансформації національної безпеки. “Національна безпека” як доктрина, що виникла після Другої світової війни в США, передбачала правову складову. Досліджено також фактори впливу на розвиток доктрини національної безпеки в інформаційну епоху та викликані цим зміни у законодавстві.
Ключові слова: національна безпека, інформаційна епоха, правове регулювання, загрози національній безпеці
Summary. This article examines the problem of transformation of national security. National security as doctrine was established after World War II simultaneously with National Security legislation in the United States. In the Information Age there are some factors influencing national security. These factors lead to legislative changes.
Keywords: national security, information age, legislation, threats to national security.
Аннотация. В статье исследованы проблема трансформации национальной безопасности. “Национальная безопасность” на уровне доктрины возникла в США после Второй мировой войны и изначально предусматривала обязательную правовую составляющую. В статье также исследованы факторы воздействия на развитие доктрины информационной безопасности в информационную эпоху и вызванные ими изменения в законодательстве.
Ключевые слова: национальная безопасность, информационная эпоха, правовое регулирование, угрозы национальной безопасности.
 
 
 
      Постановка проблеми. Загальна кількість наукових публікацій, присвячених проблемам національної безпеки, її окремих складових та заходів з її забезпечення, які видані з часу здобуття Україною незалежності, налічує понад тисячу. Більшість з числа таких робіт побудовані на розумінні національної безпеки як певного стану, що стає метою і завданням для діяльності органів державного управління або ідеєю для консолідації суспільства навколо держави як соціального інституту. На початку XXI сторіччя у вітчизняному науковому дискурсі під впливом творів провідних філософів та соціологів (Д. Белл, М. Кастельс, Дж. Райт, Р. Рейч, Е. Тоффлер, А. Турен, С. Хантінгтон, Ф. Фукуяма) розпочалась модифікація ідей, беручи до уваги задекларовану зміну підходів, методів та самої наукової парадигми. Мова йде про усвідомлення основоположного та системоутворюючого характеру таких явищ як глобалізація, формування інформаційного суспільства та інформаційна або “цифрова” епоха, і пов’язані із нею явища цифрової економіки. Існують наукові публікації останнього часу, присвячені дослідженню впливу зазначених явищ на право в цілому та його окремі галузі. Проте щодо права національної безпеки таких праць практично немає, але вплив на нього зазначених явищ є очевидним...