ДОРОНІН І.М., Цифровий розвиток та національна безпека у контексті правових проблем (ст. 29-36)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.1(28).221305

УДК 34.01+351.86(477)+338.22

ДОРОНІН І.М.,
кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач наукової лабораторії НДІІП НАПрН України
 
 
Анотація. У статті проаналізовано питання державного планування в сфері “цифрової економіки” та розвитку суспільства, досліджено правові проблеми, що виникають у цій сфері. Звернуто увагу на неповне врахування питань забезпечення національної безпеки при державному плануванні. Встановлено, що на загальному рівні поняття “цифровізація” концептуально не відрізняється від загальних явищ інформатизації та побудови інформаційного суспільства. Окреслено відповідне проблемне поле щодо співвідношення права національної безпеки та інформаційного права.
Ключові слова: цифрова економіка, цифровий розвиток, національна безпека, інформатизація, інформаційне право, державне планування.
Summary. This paper analyzes Ukrainian state planning in the digital economy and society development, as well as legal issues arising in this sphere. The lack of consideration to the national security issues in process of state planning are highlighted. Terms digitalization and informatization are identical in social and legal science. Problematic areas of correlation between national security law and information law are identified.
Keywords: digital economy, digital development, national security, informatization, information law, state planning.
Аннотация. В статье проанализированы вопросы государственного планирования “цифровой экономики” и развития общества, исследованы правовые проблемы, возникающие в этой сфере. Обращено внимание на ситуации неполного учета проблем обеспечения национальной безопасности при государственном планировании. Установлено, что на общем уровне понятие “цифровизация” концептуально не отличается от явлений, характерных для информатизации и построения информационного общества. Выделено соответствующее проблемное поле в соотношении права национальной безопасности и информационного права.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровое развитие, национальная безопасность, информатизация, информационное право, государственное планирование.
 
 
      Постановка проблеми. Технологічний розвиток, що характеризується карколомною зміною світових трендів, зумовлює відповідне реагування з боку традиційних суспільних інститутів – в першу чергу держави. У вітчизняних реаліях можливо спостерігати активність держави (її органів) у двох основних аспектах – державна підтримка розвитку та державне регулювання відносин. Зазначені аспекти характеризують державну політику і у сфері розвитку інформаційних технологій. Підтримка розвитку знаходить своє відображення у концептуальних документах стратегічного планування (концепціях, стратегіях, доктринах, державних програмах). Державне регулювання відносин, як правило, відбувається шляхом розробки нормативно-правових актів, що регламентуватимуть суспільні відносини...
 
 

 

 

Видання НДІІП