ДОРОНІН І.М., Використання сучасних технологій розподіленої обробки даних: право та функції держави (ст. 51-58)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.2(21).273030

УДК  340.134:[351.86+004.75]

Доронін І.М.,
кандидат юридичних наук, доцент,
в.о. завідувача наукової лабораторії
НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. У статті досліджено проблему впливу сучасних технологій розподіленої обробки даних на суспільний розвиток, зміни у відносинах, що викликають необхідність в належному правовому регулюванні та державному впливі.
Ключові слова: розподілена обробка даних, блокчейн, криптовалюта, DL-технології, правове регулювання, функції держави.
Аннотация. В статье исследована проблема влияния современных технологий распределенной обработки данных на общественное развитие, изменения в отношениях, что вызывает необходимость в надлежащем правовом регулировании и государственном вмешательстве.
Ключевые слова: распределенная обработка данных, блокчейн, криптовалюта, DL-технологии, правовое регулирование, функции государства.
Summary. The article explores the problem of the influence of modern technologies of distributed data processing on social development, changes in social relations, which calls for proper legal regulation and state influence.
Keywords: distributed data processing, distributed ledger technology, blockchain, cryptocurrency, legal regulation, state functions.
 
 
   Постановка проблеми. Стрімкий розвиток комп’ютерних технологій, що спостерігається останнє десятиріччя, значно впливає і на соціальні відносини, вирішення суто технічних завдань та пов’язані із цим зміни соціальних відносин призводять до проблем, що потребують правового регулювання.
         Розвиток технології розподіленої обробки даних відбувався паралельно з розвитком технологій використання комп’ютерних мереж. Особливості існування цих технологій та вирішення різного роду технічних завдань тривалий час не створювали якихось особливих проблем правового характеру, оскільки суто технічна специфіка, не здійснюючи прямого впливу на суспільні відносини, не викликала необхідності у відповідному нормативно-правовому регулюванню цієї діяльності. У подальшому при технічному розвитку сфери комп’ютерних технологій виникла технологія розподілених реєстрів (Distributed Ledger Technology, DLT), одним із напрямків якої є “блокчейн” – технологія розподіленої системи даних, що закладена в основу криптовалют (віртуальних валют, які не мають фізичного аналогу і, як правило, одного емітента), найвідомішою з яких на сьогодні є система “Біткойн”. Впровадження та стрімке розповсюдження технології “блокчейн” викликає зміни у суспільних відносинах, що потребує правового регулювання. Останні пропозиції щодо розширення сфери застосування  технології “блокчейн” на різні сфери суспільного життя – банківську справу, фінанси, оподаткування, державні реєстри, виборче законодавство, земельні відносини тощо викликає і нові соціальні та правові проблеми...
 
 
 

 

Видання НДІІП