ДОВГАНЬ О.Д., Національний інформаційний суверенітет – об’єкт інформаційної безпеки

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.3(12).272574

УДК 321.011:65.012.8

ДОВГАНЬ О.Д.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
 
 
Анотація. У статті розглянуто зміст поняття інформаційної безпеки в умовах активізації глобальних впливів, уточнено характеристику суверенних інформаційних ресурсів як основної складової інформаційної основи розвитку нації та держави.
Ключові слова: інформаційна безпека, інформаційні ресурси, суверенні інформаційні ресурси, інформаційна політика, інформаційний суверенітет.
Аннотация. В статье рассмотрено содержание понятия информационной безопасности в условиях активизации глобальных воздействий, уточнено характеристику суверенных информационных ресурсов как основной составляющей информационной основы нации и государства.
Ключевые слова: информационная безопасность, информационные ресурсы, суверенные информационные ресурсы, информационная политика, информационный суверенитет.
Summary. The article deals with the content of the concept of information security in terms of intensification of global influences, specifies characteristics of  independent information resources as the main component of information base of the nation and the state.
Keywords: information security, information resources, independent information resources, information policy, information sovereignty.
 
 
     Постановка проблеми. Сучасні проблеми забезпечення інформаційного суверенітету виникли як проблеми інформаційного суспільства, що проходить процес свого становлення в наш час. Вони набувають все більшої актуальності, стають все більш насущними із вдосконаленням, урізноманітненням нових інформаційних технологій і на їх основі розвитку загальносуспільної інформатизації, долучення до актуальної суспільної інформації широких мас населення. Якісні зміни в сфері розвитку інформаційних процесів на основі електронних інформаційних технологій загострюють питання, пов’язані з необхідністю конкретизації загальних уявлень про цей вид суверенітету в умовах сьогодення, в умовах активізації глобальних процесів у світі і створення реальних загроз всебічної уніфікації для розвитку більшості націй і держав.
        В умовах активізації глобальних впливів пошук необхідних відповідей на сучасні проблеми пов’язаний із розглядом змісту поняття інформаційної безпеки та уточненням характеристик суверенних інформаційних ресурсів, як основної складової інформаційної основи розвитку нації та держави.
       Метою статті є обґрунтування відповіді на питання про значення інформаційного суверенітету, як основного об’єкта сучасної інформаційної безпеки.
        Виклад основного матеріалу. Розглядаючи дану ситуацію, група українських дослідників приходить до висновку, що “глобалізація здійснюється на таких рівнях розвитку науки, техніки й комунікації, з такою концентрацією населення, капіталу й економіки, в умовах таких військових та екологічних ризиків, що стихійна еволюція світової економіки й міжнародних відносин є неприйнятною” [1, с. 486]…
 
 

 

Видання НДІІП