ДОВГАНЬ О.Д., Нейтралізація міжнародних інформаційних загроз

УДК 327.56 (477)

ДОВГАНЬ О.Д.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
 
 
Анотація. У статті розкриваються питання нормативно-правової бази України, що визначає захист інформації між Україною та Європейським Союзом, вироблення пропозицій для удосконалення захисту інформації між Україною та Європейським Союзом, Україною та НАТО. Визначаються потенційні та наявні загрози інформаційній безпеці України у зовнішньополітичній сфері та шляхи їх нейтралізації. Надаються пропозиції щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС.
Ключові слова: захист інформації, інформаційна безпека, загрози інформаційній безпеці, інтеграційні процеси, адаптація законодавства.
Аннотация. В статье раскрываются вопросы нормативно-правовой базы Украины, которая определяет защиту информации между Украиной и Европейским Союзом, выработки предложений по совершенствованию защиты информации между Украиной и Европейским Союзом, Украиной и НАТО. Определяются потенциальные и существующие угрозы информационной безопасности Украины во внешнеполитической сфере и пути их нейтрализации. Даются предложения по адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС.
Ключевые слова: защита информации, информационная безопасность, угрозы информационной безопасности, интеграционные процессы, адаптация законодательства.
Summary. The article reveals the problems of regulatory and legal base of Ukraine, which defines protection of information between Ukraine and the European Union, development of proposals on improving of information protection between Ukraine and the European Union, Ukraine and NATO. Potential and existing threats to the information security of Ukraine in foreign policy and ways of their neutralizatino are determined. Suggestions for adaptation of Ukrainian legislation to EU legislation are made.
Keywords: information protection, information security, information security threats, integration, adaptation of the legislation.
 
 
        Постановка проблеми. За сучасних умов інформаційна складова набуває дедалі більшої ваги і стає одним із найважливіших елементів забезпечення національної безпеки. Інформаційний простір, інформаційні ресурси, інформаційна інфраструктура та інформаційні технології значною мірою впливають на рівень і темпи соціально-економічного, науково-технічного і культурного розвитку. Стаття 17 Конституції України визначає забезпечення інформаційної безпеки справою всього Українського народу, а у статті 3 Закону України “Про інформацію” визначено, що забезпечення інформаційної безпеки України є одним із напрямів інформаційної політики [1].
        Важливою змістовною складовою інформаційної безпеки є захист інформації. Із розвитком процесів глобалізації та інтеграції зростає важливість цього питання, адже інформація стала чинником, який може призвести до дезінтеграції будь-яких сфер життя суспільства, дезорганізувати державне управління, фінансову систему тощо.
      Організація інформаційної безпеки в умовах сучасних інтеграційних процесів характеризується особливою специфікою, пов’язаною, крім організаційних, техніко-технологічних аспектів, також і з особливостями функціонування механізмів захисту інформації між Україною та Європейським Союзом (далі – ЄС)…