ДОВГАНЬ О.Д., Організація роботи по підвищенню ефективності використання інформаційних ресурсів: аспект безпеки

УДК 027.021:004.65

ДОВГАНЬ О.Д.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
 
 
Анотація. У статті розглянуто питання організації роботи по використанню інформаційних ресурсів та запропоновано шляхи по підвищенню її ефективності.
Ключові слова: інформаційні ресурси, інформаційна безпека, інформаційне забезпечення, бібліотечні установи.
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос организации работы по использованию информационных ресурсов и предложены пути по повышению ее эффективности.
Ключевые слова: информационные ресурсы, информационная безопасность, информационное обеспечение, библиотечные учреждения.
Summary. The article considers the issue of organization of work on the use of information resources and offers the ways to increase its efficiency.
Keywords: information resources, information safety, dataware, library establishments.
 
 
        Постановка проблеми. Аналіз теоретичних узагальнень і розвитку практичної діяльності в сфері інформаційної безпеки України свідчить, що навіть при розвитку демократичних процесів в суспільстві, при зростаючих впливах процесів глобалізації збереження національної специфіки розвитку потребує організуючого начала, в якості якого виступає сучасна держава. У відповідності із своєю прямою функцією вона має бути центром організації безпеки суверенних інформаційних ресурсів, а також координувати безпекову діяльність соціальних структур суспільства з точки зору відстоювання національних інтересів, оскільки у нинішніх умовах ці структури мають змогу брати участь у прямих інформаційних обмінах в глобальному інформаційному просторі через систему інформаційних комунікацій, слабо контрольовану або ж і зовсім не контрольовану державою. Специфіка розвитку інформаційного суспільства, таким чином, обумовлює необхідність в організації системи безпеки, в тому числі й інформаційної, пов’язаної із захистом і розвитком національних інформаційних ресурсів, одного із найважливіших продуктів нового суспільства.
        Інформаційна безпека держави реалізується в процесі діяльності як органів державної влади, так і недержавних інститутів, як через діяльність державних спеціальних органів регулювання інформаційних правовідносин і процесів, так і через структуру інших органів державної влади та громадські організації. У зв’язку із розвитком процесів інформатизації, що обумовлюють забезпечення доступу до інформаційних ресурсів всім членам суспільства, в якості паралельного процесу з’являються якісно нові проблеми організації військової та державної безпеки, економіки, культури, внутрішньої та зовнішньої політики тощо…