ДОВГАНЬ О.Д., Сучасні інформаційні структури як компоненти інформаційної безпеки

УДК 327.56(477)
 
Довгань О.Д.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
 
 
Анотація. Про сучасні інформаційні структури як компоненти інформаційної безпеки. Структурна організація системи управління інформаційною безпекою повинна бути адекватною загальній системі державного управління – бути багаторівневою і територіально розподіленою з чіткою координацією дій складових елементів.
Ключові слова: інформаційна безпека, інформаційні структури, інформаційні ресурси, інформація.
Аннотация. О современных информационных структурах как компонентах информационной безопасности. Структурная организация системы управления информационной безопасностью должна быть адекватной общей системе государственного управления – быть многоуровневой и территориально распределенной с четкой координацией действий составляющих элементов.
Ключевые слова: информационная безопасность, информационные структуры, информационные ресурсы, информация.
Summary. The article considers the modern information structures as components of information security. The structural organization of information security management system must be adequate to the general system of public administration – must be multilevel and territorially distributed with coordinated action of its components.
Keywords: information security, information structures, information.
 
 
       Постановка проблеми. Розвиток інформаційного суспільства в Україні та впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери суспільного життя і в діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування визначається одним з пріоритетних напрямів державної політики, а основним завданням є “сприяння кожній людині на засадах широкого використання сучасних ІКТ можливостей створювати інформацію і знання, користуватися та обмінюватися ними, виробляти товари та надавати послуги, повною мірою реалізовуючи свій потенціал, підвищуючи якість свого життя і сприяючи сталому розвитку країни” [1].
        У нашій країні процеси наукових досліджень і впровадження їхніх досягнень традиційно не збалансовані. В результаті на ринку інформаційних комп’ютерних технологій пострадянських країн переважає продукція й послуги провідних закордонних фірм. Як відомо, передові технології зосереджені переважно в найбільш багатих країнах, оскільки їхнє виробництво вимагає чималих інвестицій, а інтенсивний технологічний прогрес стимулює ще більше економічне зростання.
        Дана проблема особливо актуалізується в ході зростаючого нині попиту на інформацію різних категорій користувачів, що одержали можливість доступу до інформаційних фондів. У зв’язку з чим загострюється питання як комплектувати фонди національних інформаційних ресурсів, якими мають бути джерела цього комплектування, де і як має зберігатися вся суспільно-значима інформація, як має бути організоване її використання.
 
 

 

Видання НДІІП