ДОВГАНЬ О.Д., ТКАЧУК Т.Ю., Концептуальні засади законодавчого забезпечення інформаційної безпеки України (ст. 86-99)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.1(28).221314

УДК 340+35.078.3

ДОВГАНЬ О.Д.,
 
ТКАЧУК Т.Ю.,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
НДІ інформатики і права НАПрН України
кандидат юридичних наук, доцент
 ННІ інформаційної безпеки НА СБ України
 
 
Анотація. У статті досліджується концептуальні засади правового забезпечення інформаційної безпеки України. На основі теоретичного аналізу запропоновано модель Закону України “Про інформаційну безпеку України” та проаналізовано основні його змістовні частини.
Ключові слова: інформаційна безпека України, забезпечення інформаційної безпеки, національна безпека, система, стан, процес, загроза.
Summary. The article deals with the conceptual principles of the legal providing of Ukraine's information security. On the basis of theoretical analysis, the model of the Law of Ukraine On Information Security of Ukraine is proposed and its main content parts are analyzed.
Keywords: information security, information security ensuring, national security, system, state, process, threat.
Аннотация. В статье исследуется концептуальные основы правового обеспечения информационной безопасности Украины. На основе теоретического анализа предложена модель Закона Украины Об информационной безопасности Украины и проанализированы основные его содержательные части.
Ключевые слова: информационная безопасность, обеспечение информационной безопасности, национальная безопасность, система, состояние, процесс, угроза.
 
 
       Постановка проблеми. Не викликає сумніву, що будь-яке законодавство має спиратися на чітку, науково обґрунтовану й об’єктивно зумовлену систему права. Тому систематизація інформаційного законодавства потребує створення стрункої комплексної галузі інформаційного права, формування положень, котрі втіляться в конкретні норми законів та підзаконних нормативно-правових актів. А отже розробка й удосконалення вітчизняного законодавства з безпекових питань інформаційної сфери мають відбуватися на міцному теоретичному фундаменті, науковому обґрунтуванні місця в загальній системі права підгалузі правового забезпечення інформаційної безпеки, а також її взаємодії з іншими правовими галузями та інститутами...