ДОВГАНЬ О.Д., ТКАЧУК Т.Ю., Наукова рефлексія інформаційної безпеки України: від позитивізму до метафізики права (ст. 79-89)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.4(27).270613

УДК 340+35.078.3

ДОВГАНЬ О.Д.,
 
ТКАЧУК Т.Ю.,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
НДІІП НАПрН України
кандидат юридичних наук, доцент
ННІ інформаційної безпеки НА СБ України
 
 
Анотація. У статті досліджуються історичні засади становлення сучасного розуміння інформаційної безпеки. На основі використання філософських методів досліджено особливості змісту інформаційної безпеки, критично проаналізовано сутнісні її характеристики. Визначені основні пріоритети розвитку інформаційного суспільства на сучасному етапі.
Ключові слова: інформаційна безпека України, забезпечення інформаційної безпеки, національна безпека, система, стан, процес, загроза.
Summary. The article investigates the historical principles of formation of modern understanding of information security. On the basis of the use of philosophical methods, the features of the content of information security have been investigated, its essential characteristics are critically analyzed. The main priorities of the information society development at the present stage are defined.
Keywords: information security, information security ensuring, national security, state, process, threat.
Аннотация. В статье исследуются исторические основы становления современного понимания информационной безопасности. На основе использования философских методов исследованы особенности содержания информационной безопасности, критически проанализированы сущностные ее характеристики. Определены основные приоритеты развития информационного общества на современном этапе.
Ключевые слова: информационная безопасность, обеспечение информационной безопасности, национальная безопасность, система, состояние, процесс, угроза.
 
 
      Постановка проблеми. Цілком очевидно, що й сьогоднішні, й перспективні, адекватні соціальній дійсності наукові розвідки у сфері інформаційної безпеки без опори на класичну спадщину будуть досить сумнівними. Водночас, не менш очевидно, що творчість найвидатніших представників світової філософської думки, незважаючи на її беззаперечну цінність і неминущу актуальність, далеко не вичерпує усіх аспектів філософського осягнення проблеми інформаційної безпеки...