ДОВГАНЬ О.Д., ТКАЧУК Т.Ю., Система інформаційної безпеки України: онтологічні виміри (ст. 89-103)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.1(24).270748

УДК 340+35.078.3

ДОВГАНЬ О.Д.,
 
ТКАЧУК Т.Ю.,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
НДІ інформатики і права НАПрН України
кандидат юридичних наук, доцент
ННІ інформаційної безпеки НА СБ України
 
 
Анотація. У статті досліджується зміст категорії система інформаційної безпеки та визначаються складові відповідної системи, а також обґрунтовується необхідність розмежування системи інформаційної безпеки та системи забезпечення інформаційної безпеки.
Ключові слова: інформаційна безпека, забезпечення інформаційної безпеки, національна безпека, система, стан, процес, загроза.
Summary. The article explores the content of the category information security system and determines the components of this system, and also substantiates the need to delimit the information security system and the information security ensuring system.
Keywords: information security, information security ensuring, national security, system, state, process, threat.
Аннотация. В статье исследуется содержание категории система информационной безопасности и определяются составляющие соответствующей системы, а также обосновывается необходимость размежевания системы информационной безопасности и системы обеспечения информационной безопасности.
Ключевые слова: информационная безопасность, обеспечение информационной безопасности, национальная безопасность, система, состояние, процесс, угроза.
 
 
      Постановка проблеми. Постійне зростання ролі інформаційних ресурсів у житті сучасного суспільства та значення інформаційного впливу на суспільну свідомість внаслідок небаченого розширення медіа-поля, запровадження новітніх інформаційних технологій, удосконалення інформаційної інфраструктури зумовлює необхідність приділення дедалі більшої уваги проблемі інформаційної безпеки. Інформація стає сьогодні головним ресурсом науково-технічного й соціально-економічного розвитку суспільства, який, на відміну від переважної більшості традиційних ресурсів, не тільки не зменшується внаслідок використання, але й неухильно зростає, забезпечуючи зростання життєвого рівня населення, економічного, оборонного і політичного потенціалу країни. Цілісність світового співтовариства також забезпечується за рахунок інтенсивного інформаційного обміну. У цих умовах інформаційна сфера життєдіяльності суспільства стає дедалі більш уразливою мішенню для інформаційної агресії й тероризму, відтак кожна держава повинна забезпечити в країні відповідний рівень інформаційної безпеки як на національному рівні, так і на рівні організацій і окремих громадян. Системний характер впливу на інформаційну безпеку великої сукупності різнопланових факторів, що мають до того ж різну фізичну природу та переслідують різні цілі, а також викликають різні наслідки, призводить до необхідності комплексного підходу до вирішення цієї проблеми...