ДУБНЯК М.В., Формування системи специфічних правових принципів інформаційної взаємодії в місцевому самоврядуванні (стор. 19-28)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.3(18).272957

УДК 342.55:340.114[004]

ДУБНЯК М.В.,
аспірант НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. В статті проаналізовано системи принципів інформаційного права та принципи функціонування місцевого самоврядування, які визначають особливості правового регулювання в цій сфері. Встановлено, що систему принципів доцільно будувати навколо функціональних критеріїв діяльності в певній предметній сфері. Запропоновано теоретичне обґрунтування та сформульовано систему правових принципів інформаційної взаємодії в місцевому самоврядуванні.
Ключові слова: принципи інформаційного права, система принципів, інформаційна взаємодія, функціональний критерій, місцеве самоврядування.
Аннотация. В статье проанализированы системы принципов информационного права и принципы функционирования местного самоуправления, определяющие особенности правового регулирования в этой сфере. Установлено, что систему принципов целесообразно строить вокруг функциональных критериев деятельности в определенной предметной области. Предложено теоретическое обоснование и сформулирована система правовых принципов информационного взаимодействия в местном самоуправлении.
Ключевые слова: принципы информационного права, система принципов, информационное взаимодействие, функциональный критерий, местное самоуправление.
Summary. In this article the systems of principles of information law was analyzed. Investigation was conducted on the system of local self-government features, which defines the legal regulation of this sphere. It was found that the system is better to be formed around the functional criteria principles. A theoretical justification and legal principles of informational inter-operation at the local self-government level was formed.
Keywords: information law principles, the system of principles, informational inter-operation, functional criteria, local self-government.
 
 
       Постановка проблеми. Для підвищення якості життя бажано обов’язково залучати населення до вирішення питань місцевого значення. Але це може бути можливим, якщо правові процедури та механізми взаємодії всіх суб’єктів місцевого самоврядування будуть прості і зрозумілі кожному громадянину.
        В актах міжнародного права зазначається необхідність використання різноманітних методів та способів залучення громадян до процесу прийняття рішення місцевими органами влади. Вбачається, що при цьому потрібно застосовувати широкий спектр інструментів забезпечення інформаційної взаємодії між суб’єктами самоврядування. В сучасних умовах забезпечити інформаційну взаємодію з великою кількістю населення з метою їх залучення до процесу прийняття рішення можливо лише з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних (далі – ІКТ) та Інтернет-технологій...
 

 

Видання НДІІП