ДУБНЯК М.В., Нормативний статус відомостей веб-порталу судової влади

УДК 340.134:004.738.5
 
Дубняк М.В.,
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
 
 
Анотація. Веб-портал судової влади має забезпечити будь-якому суб’єкту звернення безперешкодну можливість реалізувати своє право на судовий захист шляхом використання офіційних сервісів за допомогою мережі Інтернет. В статті проаналізовані випадки, коли вибіркове відображення на сайті неузгоджених вимог нормативних актів призвели до порушення права на судовий захист.
Ключові слова: веб-портал, судова влада, он-лайн послуги, процесуальні вимоги
Аннотация. Веб-портал судебной власти обязан обеспечить любому субъекту обращения беспрепятственную возможность реализовать свое право на судебную защиту путем использования официальных сервисов с помощью сети Интернет. В статье проанализированы случаи, когда выборочное отображение на сайте несогласованных требований нормативных актов привело к нарушению права на судебную защиту.
Ключевые слова: веб-портал, судебная власть, он-лайн услуги, процессуальные требования.
Summary. Web-portal of the judiciary must ensure to any appeal subject the unimpeded opportunity to realize their right of judicial protection by using an official services within the Internet. The paper analyzes the cases of selective display of inconsistent legal requirements on the website which have led to violations of the right of judicial protection.
Keywords: web-portal, judiciary, online services, procedural requirements.
 
 
       Постановка проблеми. Однією із функцій веб-порталів є підвищення ефективності і прозорості роботи органів влади, а також інформування громадян про їх діяльність. Використання сучасних технологій для надання інформаційних послуг громадськості має бути стандартизованим, та таким що забезпечує єдиний підхід до формування всіх електронних параметрів отримання послуги автоматично, з мінімальним втручанням громадянина у систему. З цією метою мають бути приведені у відповідність як нормативні акти, так і технічні можливості веб-порталу. Всі проблеми, що виникають у зв’язку із використанням он-лайн сервісів, мають негайно усуватись з метою забезпечення рівності всіх суб’єктів права до повної об’єктивної інформації.
        Актуальність теми. В Україні діє велика кількість нормативно-правових актів, що колізійно регулють одне і те саме питання. Отже, при реалізації права на захист громадянин має бути впевнений у тому, що інформація, що відображена на офіційному веб-порталі судової влади, є вірною та неоспорюваною, а її зазначення і використання в документах не призведе до порушення прав громадянина вже самою судовою системою. Адже при розбудові дійсно демократичної держави та інформаційного суспільства, запровадженні елементів системи “електронного урядування”, недопустимим є обмеження права на захист через невиконання вимог процесуального закону у зв’язку із некоректним та суперечливим відображенням інформації на веб-порталі судової влади, як однієї з системи органів державної влади.
       Метою статті є аналіз сучасного нормативного статусу відомостей веб-порталу судової влади.
 
 

 

Видання НДІІП