ДУБНЯК М.В., Прийняття рішень на місцевому рівні: регулювання інформаційних відносин в міжнародних документах (стор. 58-65)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.2(17).272846

УДК 342.553:34[004.5]:341.176.2(4)

ДУБНЯК М.В.,
аспірант НДІ  інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. В статті аналізуються міжнародні документи щодо залучення громадян до процесу прийняття рішення на місцевому рівні шляхом формування інформаційної взаємодії між владою та населенням. Досліджуються правові механізми імплементації положень рекомендацій Ради Європи.
Ключові слова: прийняття рішень, місцеве самоврядування, інформаційна взаємодія, принципи, інструменти.
Аннотация. В статье анализируются международные документы по привлечению граждан к процессу принятия решения на местном уровне путем формирования информационного взаимодействия между властью и населением. Исследуются правовые механизмы имплементации положений рекомендаций Совета Европы.
Ключевые слова: принятие решений, местное самоуправление, информационное взаимодействие, принципы, инструменты.
Summary. The article analyzes the international instruments of involving citizens in the decision-making process at the local level through the formation of information exchange between the authorities and the community. The author studies legal mechanisms of implementation of the recommendations of the European Council.
Keywords: decision-making, local self-government, information interaction, the principles, tools.
 
 
       Постановка проблеми. При здійсненні своїх повноважень органи державної влади мають, в першу чергу, задовольняти потреби та інтереси своїх громадян. Більшість інтересів населення зосереджені на місцевому рівні, тому вдосконалення правового регулювання щодо підвищення ефективності інформаційної взаємодії влади з громадськістю призводить до удосконалення системи публічного управління. За умов, коли громадськість буде мати ефективні механізми взаємодії з органами місцевого самоврядування (далі – ОМС), засновані на ідеї прямої демократії, діяльність цих органів стане ефективною завдяки участі населення, проблеми якого слід вирішувати.
        Міжнародні документи містять різноманітні приписи щодо участі громадян в процесі прийняття рішення. Однак, ефективне залучення неможливе без обізнаності громадян із процесом та процедурами прийняття рішення, формуванням проблеми та обґрунтуванням її суспільної значущості тощо. Підвалиною для ефективного залучення населення до процесу прийняття рішення є налагодження інформаційної взаємодії суб’єктів місцевого самоврядування з громадянами, щоб останні мали не лише декларативні права, а і реальні механізми їх здійснення.
       

 

Видання НДІІП