ДУБНЯК М.В., Система основних термінів, як основа вдосконалення законодавства у сфері правового регулювання інформаційної взаємодії у місцевому самоврядуванні (ст. 20-33)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.2(21).273025

УДК 34:004+342.553+571

ДУБНЯК М.В.,
аспірант НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. В статті з’ясовано особливості розуміння деяких базових категорій інформаційного права у їх прикладному застосуванні до певної предметної сфери – місцевого самоврядування та сформульовані дефініції термінів “інформаційна взаємодія”, “інформаційний продукт”, “інструмент інформаційної взаємодії”. Обґрунтовано необхідність наявності взаємоузгодженої системи термінів як умови формування пропозицій щодо внесення змін в законодавство та запропоновано макет законопроекту щодо правового регулювання інформаційної взаємодії в процесі прийняття рішень на місцевому рівні із поясненням змісту конкретних правових норм та підходів щодо їх формулювання.
Ключові слова: поняття, інформаційна взаємодія, місцеве самоврядування, інформаційне право.
Аннотация. В статье выяснены особенности понимания некоторых базовых категорий информационного права в их прикладном применении к определенной предметной области – местному самоуправлению и сформулированы дефиниции терминов “информационное взаимодействие”, “информационный продукт”, “инструмент информационного взаимодействия”. Обоснована необходимость наличия взаимосогласованной системы терминов как условия формирования предложений по внесению изменений в законодательство и предложен макет законопроекта о правовом регулировании информационного взаимодействия в процессе принятия решений на местном уровне с объяснением содержания конкретных правовых норм и подходов к их формированию.
Ключевые слова: понятие, информационное взаимодействие, местное самоуправление, информационное право.
Summary. The article provides particular features of understanding of a certain basic categories of information law in their application to a specific subject area – local government. The following terms are defined: “information interaction”, “information product”, “the instrument of information interaction”. The necessity of mutually agreed terminology is justified, as a condition for proposition of legislation amendments. The draft law is proposed to address the legal regulation of information interaction in decision making process at the local government level, explaining the content of specific legal rules and approaches to their formulation.
Keywords: terms, categories, information interaction, local government, information law.
 
 
        Постановка проблеми. Під час аналізу нормативно-правових актів (Закон України “Про місцеве самоврядування”, регламенти рад та статути громад) стає зрозуміло, що всі етапи прийняття рішення базуються на інформаційній взаємодії між різними суб’єктами місцевого самоврядування, в тому числі і територіальною громадою, а якість прийнятих рішень безпосередньо залежить від можливості отримувати, використовувати та надавати для подальшої роботи повну, достовірну та своєчасну інформацію, тобто забезпечувати повний цикл ефективного обороту інформації...
 
 

 

Видання НДІІП