ДУБОВА С.В., Від менеджменту документних потоків до менеджменту державних комунікацій: роль документознавця в сучасних органах державної влади (ст. 45-50)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.1(20).272990

УДК 378.14.015.62

Дубова С.В.,
кандидат історичних наук,
викладач Кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи
Київського національного університету культури та мистецтв
 
 
Анотація. У дослідженні розглянуто роль та задачі документознавця в сучасних органах державної влади в межах оновленої концепції електронного урядування. Акцентовано увагу на тому, що раніше діяльність документознавців була достатньо чітко окреслена та відокремлена від таких процесів як “зв’язки з громадкісьтю”, однак в межах оновленої концепції електронного урядування вони дедалі більше стають нерозривною єдністю, яка забезпечує комунікування державних органів із суспільством. Наводиться міжнародний досвід (на прикладі Великобританії) щодо врахування в системі державної служби нових інформаційних реалій. Обґрунтовується необхідність переосмислення документознавців як фахівців з документних потоків на менеджерів офіційних державних комунікацій.
Ключові слова: документознавець, електронне урядування, комунікації, офіційні комунікації, менеджер офіційних державних комунікацій.
Аннотация. В исследовании рассмотрена роль и задачи документоведа в современных органах государственной власти в рамках обновленной концепции электронного правительства. Акцентировано внимание на том, что раньше деятельность документоведов была достаточно четко очерчена и отделена от таких процессов как “связи с общественностью”, однако, в рамках обновленной концепции они все больше становяться неразрывным целым, которое обеспечивает коммуницирование государственных органов с обществом. Приводится международный опыт (на примере Великобритании) относительно принятия во внимание в системе государственной службы новых информационных реалий. Обосновывается необходимость переосмысления документоведов, как специалистов по документным потокам на менеджеров официальных государственных коммуникаций.
Ключевые слова: документовед, электронное правительство, официальные коммуникации, менеджер официальных государственных коммуникаций.
Summary. The study examined the role and tasks of document specialist in modern public authorities within the revised concept of e-governance. The attention is drawn to the fact that previously the document specialist activities were delineated sufficiently clearly and separated from such processes as “public relations”, but within the revised concept of electronic governance they are increasingly becoming inseparable unity, which provides communication between the state authorities and society. An international experience (for example the Great Britain) is mentioned in relation to the incorporation of new information realities in the civil service. The necessity of rethinking of document specialists as experts of documentary flows to official government communications managers is justified.
Keywords: document specialists, electronic government, official communications, official government communications manager.
 
 
       Постановка проблеми. Сучасний розвиток інформаційних технологій вийшов за межі простого процесу інформатизації суспільства – тобто спрощення життя та життєдіяльності суспільства за рахунок автоматизації рутинної діяльності...
 
 

 

Видання НДІІП