ДЯЧИШИН Я., Основні риси сучасної правової системи України: теоретичні аспекти

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2013.1(7).272272

УДК 340.151

Дячишин Я.,
Львівський державний університет внутрішніх справ
 
Анотація. У статті проаналізовано основні риси правової системи України; розглянуто окремі аспекти періодів її розвитку як суверенної, демократичної та правової держави.
Ключові слова: правова система, праворозуміння, типи правових систем, суспільство, право, держава..
Аннотация. В статье анализируются основные черты правовой системы Украины; рассматриваются отдельные аспекты периодов ее развития как суверенного, демократического и правового государства.
Ключевые слова: правовая система, правопонимание, типы правовых систем, общество, право, государство.
Summary. Research of indicators of informational safety as basic index of its state.
Keywords: indicator, informational safety, computer-related crime, computer terrorism, properties of information.
 
        Постановка проблеми. Правова система України нині переживає складний період: відбувається створення абсолютно нової правової системи суверенної незалежної демократичної держави. В ідеалі це повинно відбуватися, з одного боку, з урахуванням сучасних глобалізаційних процесів, а з іншого – з повагою до власних самобутніх особливостей і тенденцій розвитку. Заразом і в нашій системі права, і в нашій пересічній та професійній правосвідомості зберігається значна кількість стереотипів, які залишилися ще від радянської соціалістичної правової системи, що зумовлює двоїсте ставлення до різних правових інститутів [1, c. 125]. Саме тому екскурс в історію української правової системи, визначення її місця у світовому геоправовому просторі, облік самобутніх її особливостей особливо актуальні нині у зв’язку з докорінними перетвореннями, що відбуваються на сучасному етапі в Україні.
        Метою статті є дослідження рис правової системи України…

 

Видання НДІІП