ДЯКОВСЬКИЙ О.С., Визначення поняття персональних даних як правової категорії: сучасні проблеми та шляхи вирішення (ст. 51-56)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.3(22).273049

УДК 342.721

ДЯКОВСЬКИЙ О.С.,
аспірант Університету державної фіскальної
 служби України
 
 
Анотація. У даній статті розглядається питання поняття персональних даних як правової категорії, здійснюється дослідження даного поняття з урахуванням нормативно правових актів України, міжнародних договорів та конвенцій. Пропонується внесення відповідних змін до механізму захисту персональних даних в Україні.
Ключові слова: персональні дані, правова категорія, стан регулювання, шляхи вдосконалення нормативно- правового регулювання захисту персональних даних в Україні.
Summary. This article examines a question of concept of the personal information as legal category, research of this concept taking into account the regulatory and legal acts of Ukraine, international agreements and conventions is carried out. Bringing the proper changes in the mechanism of personal data protection in Ukraine is offered.
Keywords: personal data, legal category, state of regulation, ways to improve regulatory and legal management of the personal data protection in Ukraine.
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос понятия персональных данных как правовой категории, осуществляется исследование данного понятия с учетом нормативно-правовых актов Украины, международных договоров и конвенций. Предлагается внесение соответствующих изменений в механизм защиты персональных данных в Украине.
Ключевые слова: персональные данные, правовая категория, состояние регулирования, пути совершенствования нормативно-правового регулирования защиты персональных данных в Украине.
 
      Постановка проблеми. В сучасному динамічному світі, котрий стрімко розвивається та змінюється, дедалі частіше суспільство використовує інформацію про фізичну особу, людину в цілому, громадянина держави тощо. В процесі взаємодії людини з навколишнім світом відбувається обмін інформацією, що породжує використання та обробку індивідуальних даних про особу, зокрема про її ім’я та по батькові, місце проживання, стан здоров’я, номер мобільного телефону, кредитну історію, страхування. Особисті майнові та немайнові права дозволяють нам виділити та ідентифікувати конкретного індивіда серед інших...