ДЗЬОБАНЬ О.П., Комунікація: до питання про концептуалізацію дефініції в соціальній філософії

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2011.2(2).271525

удк 1:316.4 

Дзьобань О.П.,
доктор філософських наук, професор,
головний науковий співробітник Наукової лабораторії
протидії злочинам у сфері державної безпеки Інституту дослідження
проблем державної безпеки Служби безпеки України
 
 
Анотація. Проаналізовано комунікативні соціальні процеси як певні рушійні сили розвитку суспільства, доповнені базові уявлення соціальної філософії на підставі ретроспективного аналізу поняття “комунікація”. Надано загальну характеристику поняття комунікації, досліджено генезис комунікації як соціального феномену, інтерпретовано концептуалізацію поняття комунікації в соціальній філософії.
Аннотация. Проанализированы коммуникативные социальные процессы как определенные движущие силы развития общества, дополнены базовые представления социальной философии на основании ретроспективного анализа понятия “коммуникация”. Предоставлена общая характеристика понятия коммуникации, исследовано генезис коммуникации как социального феномена, интерпретирована концептуализация понятия коммуникации в социальной философии.
Summery. Communicative social processes are analyzed as certain driving forces of society development, base notions of social philosophy are complemented on the basis of retrospective analysis of concept “communication”. General description of concept “communication” is given, genesis of communication is explored as the social phenomenon, conceptualization of the concept “communication” is interpreted in social philosophy.
Ключовіслова: комунікація, суспільство, особистість, інформація, спілкування.
 
        Комунікація торкається сьогодні практично всіх сфер буття сучасної людини – політичної, фінансово-економічної, соціальної, культурно-освітньої, побутової тощо. Навіть попередній погляд на суспільні трансформації, що відбуваються, свідчить про стрімкий розвиток комунікаційних процесів. Зміни комунікацій змінюють світ, його цілісність. Виникає проблема комунікацій як феномену соціального життя, невіддільного від проблеми відносин людей, які формують людину як суб’єкта, що розвиває у своїй діяльності суспільство. Зростання значущості цього явища в суспільстві, необхідність дослідження його впливу як на особистість, так і на суспільство в цілому створють потребу теоретичного узагальнення комунікації в рамках соціальної філософії.
        Аналіз наукових джерел і публікацій свідчить про те, що гіпотеза про посилення ролі комунікацій у суспільстві, яке глобалізується, приводить до того, що в центр досліджень ставиться сфера знань про процеси, які протікають між феноменом комунікації й власне суспільством, про їх взаємопроникнення, взаємопереходи. Це відкриває шлях до вирішення проблеми суспільства як цілого і часткових проблем однієї через одну у формі специфічних концепцій соціальної філософії…  
 
 
 
 

 

Видання НДІІП