ДЗЬОБАНЬ О.П., Маніпулятивний характер інформаційного середовища сучасного суспільства

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.3(12).272556

удк 1:316.4

Дзьобань О.П.,
доктор філософських наук, професор,
НДІІП НАПрН України
 
 
Анотація. Показано, що ґенеза інформаційного суспільства призводить до збільшення обсягів поширюваної інформації, ускладнення змісту інформаційного середовища. Засоби розповсюдження, форма і зміст інформації, що циркулює в суспільстві, володіють величезним потенціалом маніпулятивного впливу на індивідуальну й суспільну свідомість, темпи якого в інформаційному суспільстві неминуче зростають.
Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційне середовище, соціальна інформація, засоби масової комунікації.
Аннотация. Показано, что генезис информационного общества приводит к увеличению объемов распространяемой информации, усложнению содержания информационной среды. Средства распространения, форма и содержание циркулирующей в обществе информации обладают огромным потенциалом манипулятивного воздействия на индивидуальное и общественное сознание, темпы которого в информационном обществе неизбежно растут.
Ключевые слова: информационное общество, информационная среда, социальная информация, средства массовой коммуникации.
Summary. It is illustrated that genesis of information society leads to the increase of volumes of deployable information, complicating of  informative environment content. Means of distribution, along with manner and matter of information circulating in society, possess enormous potential of the affecting individual and public consciousness the rates of which in information society grow inevitably.
Keywords: information society, information environment, social information, mass communication media.
 
 
        Постановка проблеми. Інформаційне суспільство, як складна самоорганізована соціальна система, крім позитивних тенденцій, приносить у життя соціальних суб’єктів і негативні. Ситуацію, що склалася, характеризують: вплив мережевих технологій на людину й суспільство через систему мас-медіа; наявність проблеми якісного відбору величезної кількості інформації, який ускладнений у зв’язку зі складною структурою сучасних інформаційних систем; збільшення ролі соціального маніпулювання інформацією внаслідок розширення технологічних можливостей маніпулювання суспільною свідомістю, як за допомогою засобів масової комунікації (далі – ЗМК), так і за допомогою комп’ютерних мереж; формування медіа-реальності, що підміняє об’єктивну реальність і ускладнює її адекватне відображення…
 
 

 

Видання НДІІП