ДЗЬОБАНЬ О.П., МЕЛЯКОВА Ю.В., Комунікаційна природа інформаційного простору

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2012.2(5).271865

УДК 1:316.4

Дзьобань О.П.,
 
 
Мелякова Ю.В.,
 
доктор філософських наук, професор, радник при дирекції
Науково-дослідного центру правової інформатики
Національної академії правових наук України,
кандидат філософських наук, асистент кафедри філософії
Національного університету “Юридична академія України
імені Ярослава Мудрого”  
 
 
Анотація. Проаналізована інформаційна сфера суспільства з точки зору її комунікаційної природи. Обґрунтовується, що комунікація є невід’ємним феноменом життєвого світу людини, забезпечуючи інтерсуб’єктивний характер її формування як особистості й функціонування.
Ключові слова: комунікація, інформація, інформаційний простір, інтерсуб’єктивність.
Аннотация. Проанализирована информационная сфера общества с точки зрения ее коммуникационной природы. Обосновывается, что коммуникация является неотъемлемым феноменом жизненного мира человека, обеспечивая интерсубъективный характер его формирования как личности и функционирования.
Ключевые слова: коммуникация, информация, информационное пространство, интерсубъективность.
Summary. The informative sphere of society is analyzed from point of its of communication nature. It is grounded, that communication is the inalienable phenomenon of vital world of man, providing intersubject character of his forming as personalities and functioning.
Keywords: communication, information, informative space, intersubject.
 
        Постановка проблеми. Комунікація торкається сьогодні практично всіх сфер буття сучасної людини. Зміни комунікацій змінюють світ, його цілісність. Виникає проблема комунікацій як феномена соціального життя, невіддільного від проблеми відносин людей, які формують людину як суб’єкта, що розвиває у своїй діяльності суспільство. Зростання значущості цього явища в суспільстві, необхідність дослідження його впливу як на особистість, так і на суспільство в цілому створює потребу теоретичного узагальнення комунікації в рамках соціальної філософії.
       Аналіз наукових джерел і публікацій свідчить про те, що гіпотеза про посилення ролі комунікацій у суспільстві приводить до того, що в центр досліджень ставиться сфера знань про процеси, які відбуваються передусім в інформаційній сфері. Разом з тим, проблема усвідомлення комунікаційної природи інформаційного простору залишається ще недостатньо дослідженою…
 
 
 
 

 

Видання НДІІП