ДЗЬОБАНЬ О.П., ПРУДНИКОВА О.В., Інформаційна та національна культури українського соціуму: проблеми кореляції (ст. 16-27)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.3(30).194776

УДК 316 (477)

ДЗЬОБАНЬ О.П.,
 
ПРУДНИКОВА О.В.,
доктор філософських наук, професор, головний науковий  співробітник НДІ інформатики і права НАПрН України
доктор філософських наук, доцент, професор кафедри культурології Національного юридичного
 університету імені Ярослава Мудрого
 
 
Анотація. У статті сучасний стан інформаційної культури в Україні розглядається як відображення духовних, соціально-економічних та політичних проблем вітчизняного соціуму. Обґрунтовується, що діалогічність сучасної української культури визначається тим, що вона є культурою поліетнічного соціуму. Показані протиріччя між інформаційною культурою українського суспільства та західними стандартами. Продемонстровано, що порівняно з досягненнями розвинених країн Заходу, стан вітчизняної інформаційної культури характеризується низкою проблем, вирішення яких має незаперечну актуальність в аспекті утвердження демократичних цінностей інформаційної культури в сучасній Україні.
Ключові слова: соціум, культура, інформаційна культура, масова культура, культурний простір, культурна комунікація.
Summary. In article the modern condition of information culture in Ukraine is seen as a reflection of the spiritual, socio-economic and political problems of the national society. The dialogue of modern Ukrainian culture is determined by the fact that it is the culture of a multiethnic society. It shows the contradictions between the information culture of the Ukrainian society and Western standards. Demonstrated that in comparison with the developed countries of the West, the state of local information culture is characterized by a number of problems, the solution of which has a distinct relevance in terms of establishing democratic values of information culture in modern Ukraine.
Keywords: society, culture, information culture, mass culture, cultural space, cultural communication.
Аннотация. В статье современное состояние информационной культуры в Украине рассматривается как отражение духовных, социально-экономических и политических проблем отечественного социума. Обосновывается, что диалогичность современной украинской культуры определяется тем, что она является культурой полиэтнического социума. Показаны противоречия между информационной культурой украинского общества и западным стандартам. Продемонстрировано, что по сравнению с достижениями развитых стран Запада, состояние отечественной информационной культуры характеризуется рядом проблем, решение которых имеет неоспоримую актуальность в аспекте утверждения демократических ценностей информационной культуры в современной Украине.
Ключевые слова: социум, культура, информационная культура, массовая культура, культурное пространство, культурная коммуникация.
 
 
      Постановка проблеми. Інформація сама по собі є нейтральним явищем, але, у випадку її подання у певному ключі, вона починає відігравати виховну та моральну функції. Такими якостями, як зазначалося [1], її наділяє реальне культурне середовище людського спілкування, що дозволяє формувати певне ставлення до інформації,  надавати їй морального й етичного значення. Тому визначення особливостей кореляції національної та інформаційної культур вітчизняного суспільства має незаперечну актуальність...