ДЗЬОБАНЬ О.П., ПРУДНИКОВА О.В., Сучасна війна: трансформація до мережевих форм (с. 21-30)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.3(42).270092

УДК 316 (477)

Дзьобань О.П.,
 
Прудникова О.В.,
доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник ДНУ ІІБП НАПрН України.
ORCID ID: http://orcid.org/ 0000-0002-2075-7508.
доктор філософських наук, доцент, професор кафедри культурології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
ORCID ID: http://orcid.org/ 0000-0003-4610-908X.
 
 
Анотація. Зроблена спроба осмислення трансформації війни як соціокультурного феномена з акцентом на актуалізації нового виду зброї – інформаційної зброї. Обґрунтовується, що мережеві війни є специфічним видом інформаційних війн. Показано, що процеси розвитку інформаційної війни та її технологічного інструментарію пов’язані зі зміною типу наукової раціональності в ході історичного розвитку людини та суспільства. Акцентується увага, що мережева війна є фактором формування соціальних страхів і “екзистенційного вакууму”, оскільки інформаційний простір активно впливає на суспільні відносини і сферу безпеки. Обґрунтовується висновок, що у центрі війни, як і раніше, залишається людина, її воля, і мережево-центрична війна є людино-центричною, або такою, що в неї немає будь-якого центру взагалі.
Ключові слова: інформаційно-мережевий вплив, інформаційні технології, інформаційна зброя, інформаційна війна, мережева війна, мережево-центрична війна.
Summary. An attempt at epistemological knowledge is made with regard to the transformation of war as a socio-cultural phenomenon with an emphasis on the actualization of a new type of weapon – an information weapon. It is justified that network wars are a specific type of information wars. It is shown that the processes of the development of information warfare and its technological tools are connected with the change of the type of scientific rationality in the course of the historical development of man and society. It is emphasized that the network war is a factor in the formation of social fears and “existential vacuum”, since the information space actively affects social relations and the sphere of security. The conclusion is substantiated that at the center of war, as before, remains a person, their will, and network-centric war is human-centric, it does not have any center at all.
Keywords: information and network influence, information technologies, information weapons, information war, network war, network-centric war.
 
 
 
      Постановка проблеми. Знайомлячись із змістом найбільших світових стародавніх пам’яток літератури, релігії та культури, можна переконатися у тому, що вони розповідають насамперед про конфлікти, протистояння, боротьбу, війни як найбільш значні події в історії людства. Складається враження, що за всіх часів люди тільки тим і займалися, що постійно воювали один з одним, а в період між війнами готувалися до нових зіткнень...