ДЗЬОБАНЬ О.П., РУБАН О.О., Сучасна людина: безпекові проблеми адаптації до нового інформаційного середовища (ст. 9-18)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.1(28).221254

УДК 316 (477)

Дзьобань О.П.,
 
РУБАН О.О.,
доктор філософських наук, професор,
головний науковий співробітник НДІІП НАПрН України
кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
 
 
Анотація. У статті акцентується увага на основних соціальних проблемах безпечної адаптації людини до мінливих умов інформаційного суспільства, якими пропонується вважати: проблему мовної комунікації, що становить ядро інформатизації, та проблему інформаційної безпеки особистості. Обґрунтовується, що інформаційні технології, ставши стрижнем сучасної цивілізації, змінюють не просто якість і зміст життя сучасної людини, вони загрожують трансформувати сам спосіб її буття у світі, тому перехід до інформаційного суспільства може мати непередбачувані наслідки.
Ключові слова: інформаційне суспільство, комунікація, інформаційні технології, людина, мережеві комунікації.
Summary. The article focuses on the major social problems of safe human adaptation to changing conditions of the information society. The following issues are proposed for consideration in this regard: the problem of language communication as a core of informatization, and the problem of personal information security. It is proved that information technology, becoming a modern civilization core, change not only quality and content of modern life, they threaten to transformate the very way of human existence in the world, so the transition to the information society can have unpredictable consequences.
Keywords: information society, communication, information technology, people, communication network.
Аннотация. В статье акцентируется внимание на основных социальных проблемах безопасной адаптации человека к меняющимся условиям информационного общества, которыми предлагается считать: проблему языковой коммуникации, составляющей ядро​​информатизации, и проблему информационной безопасности личности. Обосновывается, что информационные технологии, став стержнем современной цивилизации, меняют не просто качество и содержание жизни современного человека, они угрожают трансформировать сам способ его бытия в мире, поэтому переход к информационному обществу может иметь непредсказуемые последствия.
Ключевые слова: информационное общество, коммуникация, информационные технологии, человек, сетевые коммуникации.
 
 
      Постановка проблеми. Інформаційне суспільство як суспільство нового типу, має низку особливостей у порівнянні з попередніми типами суспільств. Відбувається різке збільшення кількості інформаційних потоків і технічних засобів, що не тільки забезпечує циркуляцію інформації в суспільстві, але й забезпечує життєздатність інформаційного суспільства, виявляє нові проблеми і труднощі у соціальній комунікації і соціальній взаємодії в цілому. У різних сферах людської діяльності спостерігаються процеси інтеграції,  що спричиняють процес глобалізації...
 

 

 

Видання НДІІП