ДЗЬОБАНЬ О.П., РУБАН О.О., Свобода й відповідальність як аксіологічні маркери трансформації інформаційного суспільства (ст. 9-21)

УДК 316 (477)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.1(32).200308

Дзьобань О.П.,
 
Рубан О.О.,
доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник НДІІП НАПрН України.
кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
 
 
Анотація. У статті зроблена спроба уточнити місце свободи й відповідальності у процесах трансформації аксіосфери інформаційного суспільства. Показано, що інформаційне суспільство це суспільство, в якому відбуваються інтенсивні світоглядні трансформації, де головними цінностями стають інформація, а також пов’язані з нею симулякризація й віртуалізація, що стимулюють зміни аксіологічних пріоритетів, взаємини і комунікації людей, співвідношення свободи й відповідальності. Доводиться, що етичні трансформації інформаційного суспільства найбільше пов’язані з темою соціальної стійкості особистості, яка часто не усвідомлює меж своєї свободи й відповідальності в інформаційному просторі.
Ключові слова: свобода, відповідальність,інформаційне суспільство.
Summary. The article attempts to clarify the place of freedom and responsibility in the process of transforming axiosphere of information society. It is shown that the information society is a society in which there are intense philosophical transformation, where the main values are: information, as well as related simulacrisis and virtualization that stimulate changes in axiological priorities, the relationships and communication of people who value freedom and responsibility. It is proven that ethical transformation of the information society most related to the topic of social sustainability of personality, which often does not realize the limits of their freedom and responsibility in the information space.
Keywords: freedom, responsibility, information society.
Аннотация. В статье предпринята попытка уточнить место свободы и ответственности в процессах трансформации аксиосферы информационного общества. Показано, что информационное общество это общество, в котором происходят интенсивные мировоззренческие трансформации, где главными ценностями становятся информация, а также связанные с ней симулякризация и виртуализация, стимулирующие изменения аксиологических приоритетов, взаимоотношения и коммуникацию людей, соотношение свободы и ответственности. Доказывается, что этические трансформации информационного общества более всего связаны с темой социальной устойчивости личности, часто не осознающей границ своей свободы и ответственности в информационном пространстве.
Ключевые слова: свобода, ответственность, інформационное общество.
 
      Постановка проблеми. Кризу сучасної культурно-цивілізаційної ситуації можна розцінювати, з одного боку, як перехідний період, однак, з іншого – як період, необхідний для вироблення нових ціннісних орієнтирів. У кризовій ситуації можуть виникнути як передумови для виникнення іншої культури, так і передумови, що сприяють загибелі цивілізації в її колишньому вигляді [1, с. 15]...