ДЗЬОБАНЬ О.П., ЯРОЦЬКИЙ В.Л., Герменевтичний метод у сучасних цивілістичних дослідженнях: до питання про доцільність застосування (ст. 5-12)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.2(21).273020

УДК 342.721: 681.3.02

Дзьобань О.П.,
 
 
Яроцький В.Л.,
доктор філософських наук, професор,
 головний науковий співробітник НДІ інформатики і права
 Національної академії правових наук України
доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри цивільного права № 2
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
 
 
Анотація. Показано, що застосування герменевтичного підходу до дослідження цивільно-правової реальності дозволяє виявити системні проблеми в організації правової роботи окремих суб’єктів цивільних правовідносин, дати пропозиції щодо її вдосконалення і намітити шляхи досягнення поставлених завдань більш ефективними прийомами. Продемонстровано, що евристичний потенціал цього методу для здійснення досліджень у цивілістиці полягає в отриманні відомостей про смисл тексту, закладений у нього автором, і про те, для чого цей текст може бути використаний.
Ключові слова: методи правового дослідження, юридичний текст, герменевтика, інтерпретація.
Аннотация. Показано, что применение герменевтического подхода к исследованию гражданско-правовой реальности позволяет выявить системные проблемы в организации правовой работы отдельных субъектов гражданских правоотношений, дать предложения по ее совершенствованию и наметить пути достижения поставленных задач более эффективными приемами. Продемонстрировано, что эвристический потенциал этого метода для осуществления исследований в цивилистике заключается в получении сведений о смысле текста, заложенном в него автором, и о том, для чего этот текст может быть использован.
Ключевые слова: методы правового исследования, юридический текст, герменевтика, интерпретация.
Summary. It is shown that application of the hermeneutic approach to the study of the civil legal reality allows to identify systemic problems in the organization of legal work of individual subjects of civil relations, give suggestions for its improvement and to identify ways to achieve goals more effectively. It is demonstrated that the heuristic potential of this method for the implementation of research in civil law is to obtain information about the meaning of the text given by the author, and about why this text can be used.
Keywords: methods of legal research, legal text, hermeneutics, interpretation.
 
 
      Постановка проблеми. Юридична методологія відіграє важливу роль у забезпеченні всеосяжного вивчення цивільно-правової матерії, адже застосування усієї доступної палітри апробованих у юриспруденції методів забезпечує найбільш якісне вивчення кожного окремого напрямку поставленої правником проблематики. Очевидно, що врахування на законодавчому рівні обґрунтованих цивільно-правовою наукою висновків та рекомендацій, у свою чергу, уможливлює подальше вдосконалення відповідних сегментів  вітчизняного  механізму цивільно-правового  регулювання...
 
 
 

 

Видання НДІІП